Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP děkuje biskupům z USA za jasný postoj vůči vakcinaci

Katoličtí biskupové amerického státu Colorado vydali pastýřský list na téma očkování proti covidu experimentálními vakcínami. Uvádějí, že u očkování všemi druhy vakcín je nutné respektovat výhradu ve svědomí. Tento postoj biskupů zamítá povinnou vakcinaci. Je v plném rozporu se zločinnou propagací vakcinace pseudopapežem Bergogliem, který vědomě ignoruje alarmující varování nepodplatitelných lékařských autorit. Jeho absurdní heslo vakcína pro všechny dokazuje, že Bergoglio nejenže svědomí věřících nebere v úvahu, ale navíc ho zneužívá lživým tvrzením, že se každý musí vakcinovat, aby prý neohrožoval své bližní. Konkrétně řekl: „Musíme to udělat!“ Tento postoj pseudopapeže je velkým hříchem proti pátému přikázání.

  • bkp-dekuje-biskupum-z-usa-za-jasny-postoj-vuci-vakcinaci

Co se týče správného svědomí, katolík musí brát v potaz:

1) varování skutečných specialistů, kteří vakcinaci zamítají,

2) fakt, že vakcíny obsahují buňky dětí záměrně zabitých při umělém potratu, že jde o zločinné přestoupení pátého přikázání,

3) fakt, že vědci poukazují na prvky čipizace, které už vakcíny proti covidu obsahují. Písmo svaté před čipizací varuje trestem ohnivého jezera. Člověk se očipováním stává biorobotem, neboť dává svou vůli protibožskému systému, který usiluje o jeho časnou i věčnou smrt.

Co se týče Bergogliova argumentu, že nevakcinovaný prý bude ohrožovat své bližní, pak je to přesně naopak. Bergoglio lže. Vědci dokazují, že tělo vakcinovaného člověka se stává laboratoří na výrobu smrtících virů.

Citace z tisku: Varovný pastýřský list biskupů byl vydán po vyhlášení primátora Denveru z 2. srpna, kterým vyhlásil povinnou vakcinaci do 30. září!

Komentář: Biskupové se postavili proti vyhlášení vlády a vyzvali, aby věřící proti němu využili výhradu ve svědomí, která jim dává plné právo odmítnout experimentální vakcinaci, která je navíc i proti Konstituci USA.

Odstrašujícím příkladem jsou však biskupové Slovenska. Veřejně vyzvali věřící k masovému, škodlivému testování, spojenému s použitím hydrogelu. Navíc se na testování i přímo podíleli zapojením církevních organizací a řeholníků s cílem, aby zahlušili svědomí národa. Rovněž veřejně vyzvali k přijetí vakcíny, dokonce pod heslem: „Vakcína je naděje“ (arcib. Bober). Košický arcibiskup poskytl i fary jako simulovaná vakcinační centra, aby urychlil vakcinaci před příjezdem pseudopapeže Bergoglia. Účast na setkání s pseudopapežem je dovolena jen plně očkovaným. Toto je hrubé zneužití církevní autority proti Bohu i proti člověku!

Biskupové Slovenska vědomě vnášejí prokletí tím, že jednak arcikacíře Bergoglia pozvali a jednak, že pozvání použili k praktickému prosazení experimentální vakcinace. Odstartovali tím genocidní proces likvidace Slovenska.

Citace biskupů z USA: „V případě vakcíny proti covidu jsme přesvědčeni, že vláda by neměla vydávat takové příkazy... Tu jde o porušování lidských práv, ztrátu úcty vůči lidské osobě s její Bohem danou důstojností a ignorování svobody svědomí.“

Komentář: Takto by měli argumentovat všichni katoličtí biskupové.

Citace biskupů z USA: „Není žádný zákon církve, který povinně přikazuje katolíkovi dát se očkovat nějakou vakcínou – včetně té proti covidu. Očkování je hluboce osobní věcí, a proto katolíci mají následovat své svědomí, a když jim říká, že nemají přijmout vakcínu, tak ani nemají být za to trestáni. ... Tak učí morální nauka církve.“

Komentář: Zde vyvstává otázka, proč pseudopapež Bergoglio nevychází z nauky církve, ale zneužívá církevní autoritu a sugestivně nutí katolíky, aby přijali experimentální vakcínu, přestože už nyní vidíme její katastrofální následky.

Byzantský katolický patriarchát

15. 8. 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------

BKP: Digitalizace, znesvobodnění, Apokalypsa

Nebezpečí

Kromě metafyzických nuancí se za vrcholem ledovce digitalizace pod tlustou vrstvou slibovaných viditelných výhod skrývá zbytek části ledového kolosu. Některé následky mohou být nenápadné do té doby, dokud na ně nenarazíš, například hrozba totální kontroly společnosti i člověka. Jde o totální kontrolu nad informační sférou života i vnější činností člověka. Ještě mnohem horší a nebezpečnější je však kontrola nad vnitřním životem člověka. Ta je přitom natolik skrytá a jemná, že člověk si ji nebude uvědomovat. Naopak, bude si myslet, že si sám vystačí, bude se pokládat za samostatného, svobodného a samozřejmě také pokrokového. Myslíte, že smartphone máte prostě kvůli výhodě? Zkuste se ho odříct aspoň na několik týdnů. Zjistíte, že toho nejste schopni, zotročil vás.

Věci mají sloužit člověku a člověk má sloužit Bohu. Pokud člověk slouží stvořeným věcem, je to modlářství. To neznamená, že nesmíme používat techniku, ale musí zde být mimořádná kázeň. Věc musí sloužit nám, ne my věci.

Znesvobodnění

Síť je především ne sociální, ale technologický kybernetický systém. Všechny uzly systému, mezi něž patří i lidé, se musí podřizovat síťové logice: standardy systému pro všechny jeho uzly jsou absolutní hodnotou. Veškerá činnost člověka jako uzlu systému musí směřovat k tomu, aby zabezpečila rozkvět systému, jinak dojde k jeho krachu, a tedy i k zániku všech elementů systému. Proto hlavní podmínkou existence člověka jako uzlu globální sítě je absolutní vydanost kybersystému. Automaticky je sledován způsob chování, založený na síťové logice a síťových standardech. Jinými slovy, člověk se stává přísně řízeným elementem (uzlem) kybersystému (sítě).

Tímto způsobem se člověk v digitální realitě stává objektem řízení neboli věcí mezi věcmi. Stal se podobným zboží a dostává nové jméno – číselné. Tak se dovršuje záměna: jméno člověka se mění na číslo, které nazývají digitálním identifikátorem.

Tradiční společnost se stane společností totalitární nesvobody. Nakonec půjde o likvidaci lidských vztahů všude tam, kde vždy bývaly. Toto přeměnění na neosobního biorobota tím, že se zřekl své svobody, rozlišování dobra a zla i svého svědomí, nepřinese na zem ráj, ale peklo. Celý tento systém nebyl vytvořen, aby sloužil člověku, ale aby člověka zotročil.

Tajemství duchovního pozadí za digitalizací výstižně odhaluje Apokalypsa: „A celá země v obdivu šla za tou šelmou (genocidním systémem), klekali před drakem (ďáblem), protože dal té šelmě svou moc a klekali také před šelmou a volali: ‚Kdo se může srovnat, kdo se odváží s ní bojovat?‘ A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem i národem, jazykem i rasou a budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života. Kdo má uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí (elektronických lágrů), kdo má zemřít mečem (genocidní vakcíny), musí mečem zemřít... Šelma (smrtící mašinérie) nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména... To číslo je 666.“ (Zj 13)

Jak skončí genocidní systém? „... druhý anděl volal: padl, padl velký Babylon, který opojil všechny národy svým (čipizačním) smilstvem.“ (Zj 14,8)

Co čeká ty, kteří se šelmě podřídí a přijmou její cejch (čip)? „Kdo kleká před šelmou a před jejím obrazem, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku... bude mučen ohněm a sírou... a jeho muka neuhasnou navěky, na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a nechal si vtisknut její jméno.“ (Zj 14,9-11)

Jaké fyzické následky ponesou ti, kdo přijali znamení šelmy? „Anděl vylil svou nádobu na zem a zlé zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.“ (Zj 16,2)

Kdo zvítězil nad dravou šelmou? „Viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí (čipem) jejího jména.“ (Zj 15,2)

Jaký bude konec šelmy a falešného proroka? „Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok (Bergoglio), který svedl ty, kdo přijali cejch šelmy... Zaživa byla šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera, hořícího sírou.“ (Zj 19,20)

Toto Boží slovo, i když ho plně nechápeme, nás má v této době varovat před nebezpečím časným i věčným. Co se týče samotné techniky, tak ta je neutrální. Pokud je však zneužita inteligentními zločinci proti člověku a lidstvu, dokonce ke genocidě a nakonec k ohnivému jezeru, pak je třeba pro techniku stanovit bezpečnostní hranice. Dnes se už masově vnucuje mRNA vakcína v genocidním vakcinačním programu.

Pamatuj, v tomto životě se rozhoduje o věčnosti. Buď budeš věčně spasen, anebo zavržen. Spása je v Božím Synu Ježíši Kristu, ale podmínka je sebekritika – pokání.

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

16. 8. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře