Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Duch lži, ložisko zla, křest a globální antikřest skrze mRNA

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=47424  https://cesta-pokani.wistia.com/medias/kfgtyj3hjq

https://rumble.com/vp5pyt-duch-li-loisko-zla-kest.html  cos.tv/videos/play/32038614560707584

ugetube.com/…XCK

Ďábel je duch, nemá tělo. Může působit přímo na naše myšlení. Například se řeší problém, a ejhle, někoho napadne tzv. úžasná inspirace, která v tu chvíli ovlivní jeho myšlení. Jenže zjistí, že aby získal vytoužený cíl, musí se dopustit závažné lži, podvodu, zla... Taková inspirace může být přímo od ducha lži, anebo může vycházet z ložiska zla v nás, které Bible označuje termínem starý člověk, (dědičný) hřích. Toto ložisko ovlivňuje náš rozum a naši vůli. Je třeba vědět, že ložisko zla v člověku je spolu s duchem lži hlavní příčinou všeho zla na této Zemi, všech zločinů a válek, nenávistí, vražd, zvrhlostí atd.

 

  • bkp-duch-lzi-lozisko-zla-krest-a-globalni-antikrest-skrze-mrna

Toto ložisko zla ještě na počátku u prvních lidí – v lidské přirozenosti – nebylo. Tato duchovní infekce zla byla získána skutkem, kterého se první lidé dopustili. Předtím byli velmi inteligentní a měli schopnosti, které po hříchu ztratili. Tím, že uvěřili duchu lži, se s ním duchovně spojili, a duchovní infekce lháře a vraha vešla do lidské přirozenosti. Vnitřní odpad od Boha se pak projevil konkrétním skutkem. Pokud jde člověk cestou podvodu a zločinu, otupí tím hlas svědomí a stává se médiem ducha lži a zla.  

Ďábel je duch, daleko inteligentnější a dokonalejší než člověk, ale jeho podstata je zlá. Nazýváme ho zlým duchem, andělem světla – luciferem, satanem, ďáblem. Po celé dějiny lidstva, a stejně tak i nyní, vnuká zlé inspirace jedincům, klame národy, rozdmýchává nenávist, iniciuje zločiny, vraždy (i nenarozených dětí), tyranie, války, genocidu i celou frašku s tzv. covidem a změnou klimatu. Vždy všechno kryje pozitivními termíny, tedy lež předkládá jako pravdu a zlo jako dobro. Ježíš ho nazval lhářem, otcem lži, vrahem (J 8,44). Často nepůsobí přímo, ale skrze ložisko zla, které prvním hříchem duchovně transplantoval do lidské přirozenosti. V pseudonáboženstvích si ďábel vyžadoval úctu, podřízenost, a dokonce i lidské oběti.

Duch zla má svá média, která prosazuje na klíčová místa, kde je politická či náboženská vláda, aby mohl skrze zneužití autority působit globálně. Je třeba vědět, že František Bergoglio je neplatným papežem, protože hlásá falešné učení, které vede k sebelikvidaci křesťanství.

Na globální covidové hysterii se toto ložisko zla, lži a smrti plně odmaskovalo, ukázal se sklon ke lži a nenávist k pravdě. Lidé se klanějí „obrazu šelmy“ – televizi a mainstreamovým médiím, a proto uvěřili lži a přijímají nebezpečnou mRNA vakcínu, před kterou nepodplatitelní odborníci naléhavě varují! Oklamané lidi ale nepřesvědčí ani fakta. Kdo odmítá pravdu v běžném životě, odmítne ji, i když půjde o život, a to nejen časný, ale i věčný.

V naší lidské přirozenosti, přestože je narušená ložiskem zla, je hluboká touha po pravdě a po pravém štěstí. Bůh nás stvořil k svému obrazu, když vložil do hmoty těla nesmrtelného ducha, kterým jsme Bohu podobni. Až v tom nejhlubším v našem nitru se dělí duše od ducha (srov. Žid 4,12). Lidský duch je naším vnitřním – duchovním – já. Na naši duši a myšlení působí zvláště skrze svědomí. Náš duch je čistý, touží po Bohu, od Něhož má počátek (Gen 2).

Při křtu člověk dostává Boží život a stává se živým chrámem Božím: „Což nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a kterého máte od Boha?“(1Kor 6,19) „Přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové Boží, spoludědicové Kristovi, trpíme-li spolu s Ním (s Ježíšem), budeme spolu s Ním i účastni Boží slávy.“ (Ř 8,15-17) Křtem svatým došlo k hlubokému sjednocení s Ježíšem Kristem, naším Pánem, s tajemstvím Jeho smrti a vzkříšení: „Nevíte, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni (ponořeni) v Jeho smrt?“ (Ř 6,3). „S Kristem jste byli ve křtu (duchovně) pohřbeni a spolu s Ním také vzkříšeni vírou v Boha“ (Kol 2,12). „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi... K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Zemřeli jste (světskému způsobu života) a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“ (Kol 3,1-3). Abychom mohli realizovat hluboké tajemství křtu, je třeba žít z víry, která roste skrze modlitbu – rozhovor s Bohem, skrze četbu Božího slova, hledání a milování pravdy.

V dnešní době nám však duch lži v masmédiích vnucuje masový antikřest, skrze který chce zotročit a zničit celé lidstvo. Dochází k němu přijetím mRNA vakcíny. Ta obsahuje tkáň z nenarozených a následně zavražděných dětí. Je to obřad satanizace, neboť krev těchto dětí spočívá na všech, kdo tuto vakcínu přijali, a tím se dostali skrze otupené svědomí pod vládu satana, který nenávidí Boha i člověka.

Co mají dělat ti, kdo se nechali oklamat? Je jen jedna cesta záchrany – pokání! Ať už nepřijímají další vakcíny. Určité důsledky však zůstávají, a proto je třeba je trpělivě nést jako součást pokání. Jsou to nemoci a utrpení jako následek vakcinace, popřípadě i smrt. Důležitým prvkem pokání je vyčlenit si denně alespoň jednu hodinu na modlitbu, lépe desátek času, to je dvě a půl hodiny, důchodci mohou i více. „Kdo by vzýval jméno Páně, bude spasen.“ Proto denně aspoň před spánkem opakuj modlitbu lítosti s Božím jménem: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným!“ To opakuj pětkrát s uvědoměním si Jeho pěti ran, kterými byl Ježíš smrtelně zraněn, když se za tebe nechal přibít na kříž.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

  1. 11. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře