Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Mexičtí biskupové terorizují kněze k vakcinaci

Bylo zveřejněno, že „30. srpna biskupové Mexika opublikovali své čtyři podmínky, kdy jejich zdravotnická služba nebude kněžím hradit zdravotní výdaje:

- když se kněz svou neopatrností vystavil nákaze koronavirem“

Komentář: Za neopatrnost může být pokládáno de facto cokoliv, například i to, že kněz nebude nutit věřící, aby si nasazovali masky. Tak může být nevinně potrestán každý ideologický odpůrce korona psychózy.

„- když kněz bude mít pozitivní test, ale nebude činit žádná opatření“

  • bkp-mexicti-biskupove-terorizuji-kneze-k-vakcinaci

Komentář: Dr. Montanari uvádí, že PCR testy jsou z 80 % nehodnověrné a slouží k manipulaci veřejností. Česká viroložka S. Peková dodává, že pozitivní test neznamená, že je člověk nemocný. Navíc testování se ukázalo jako velmi nebezpečné. Poškozuje sliznice, dokonce při nich dochází k zanášení parazitů a nanočástic do organismu, a byly i případy protržení hematoencefalické bariéry. Lékaři před testováním varují – MUDr. Petrella: „Nenechávejte se testovat! Necháte se testovat, budete se muset nechat očkovat.“

„- když kněz nebude používat (zbytečnou) masku“  

Komentář: Lékaři tvrdí: Zdraví lidé nikdy nebyli nuceni nosit masky. Maska před virem nechrání, naopak s jejím používáním rapidně padá imunita. Člověk v masce dýchá vlastní zplodiny a trpí nedostatkem kyslíku, což má negativní dopad na funkci mozku.

Z ideologického hlediska, když kněz slaví svatou liturgii s maskou tváří k lidu, je to veřejná reklama celého podvodného systému, který pokračuje nevěrohodným testováním a experimentální vakcinací. Je to výsměch Bohu a manipulace lidmi, kteří kněžím důvěřují. 

„- když kněz odmítne (kontroverzní a nebezpečnou) „vakcinaci“

Komentář: Mají biskupové Mexika aspoň elementární znalosti o mRNA vakcíně? Připomínáme:

1) Kdo vakcínu propaguje? Vakcínu propagují mocipáni. Proč? Ne pro zdraví lidí, ale naopak, jak prozradil Bill Gates: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %“ (v první fázi)Tento program smrti vnucují pod terorem všem svým kněžím mexičtí biskupové spolu s lžipapežem Bergogliem.

2) Modifikovaná RNA vakcína mění lidský genom, a to je zločin proti Bohu Stvořiteli! Jsou si mexičtí biskupové vědomi, že do této vzpoury nutí kněze i Boží lid? Komu tito biskupové slouží? Bohu, anebo satanu?

3) Vakcína má svůj biologický základ v tkáni zaživa vytržené z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním. Vnucováním mRNA vakcín mexičtí biskupové propagují sadistické vraždy nenarozených dětí. Dle katolické morálky podléhají exkomunikaci – vyloučení z církve.  

4) Ví mexičtí biskupové, že vakcína obsahuje nanočástice a je součástí procesu čipizace lidstva? Písmo svaté před ní varuje ohnivým jezerem. Tito mexičtí Jidáši v biskupských čepicích nutí kněze, ale i celý mexický národ jít po cestě, která končí v ohnivém jezeře. Je tragédií, že odpadlá katolická hierarchie se stala svůdcem národa a je v opozici vůči prezidentovi Mexika, který je odpůrcem povinné vakcinace a omezování svobody s ní spojeným.

5) Ví tito mexičtí biskupští vlci v ovčích rouších, že vakcinace je podle Norimberského kodexu zakázaný experiment na lidech a jejím cílem je redukce neboli genocida lidstva? Zde se církevní podvodníci a zločinci, kteří parazitují na tajemném těle Kristově, jasně odmaskovali. Lstivě i spolu s Bergogliem pracují na likvidaci církve, a to nejen na fyzické genocidě, ale i na uvržení co nejvíce ocejchovaných duší do ohnivého jezera.

Co k vakcinaci říkají, ne lžipapež Bergoglio a lživá média, ale skuteční odborníci?

Dr. Vladimir Zelenko z USA: „Ministerstvo zdravotnictví vám lže. 20. prosince došlo k obrovskému nárůstu křivky úmrtí v Izraeli – toho dne se začalo plošně očkovat. Neexistuje žádné opodstatnění, aby se používala tato jedovatá smrtící injekce... jde o biologickou zbraň. Když jsou člověku injekčně podány tyto tzv. ‚vakcíny‘, jeho tělo se stane továrnou na výrobu spike proteinu.“

Dr. Dolores Cahillová z Irska: „Během dvou let 90 % očkovaných lidí zemře.“

Dr. Ryan Cole z USA: „Vakcína (mRNA) je jed. Způsobuje mikrosraženiny, zánětlivé procesy v mozku, srdci, plících...“

Mikrobiolog, virolog prof. Dr. Sucharit Bhakdi: „Po očkování proti covidu-19 byly zjištěny krevní sraženiny v cévách. Když necháte své dítě očkovat, pácháte zločin! Považuji tyto experimentální vakcíny za pokusy na lidech, které jsou zakázány.“ (viz Norimberský kodex)

Francouzský virolog Dr. Luc Montagnier, nositel Nobelovy ceny za objev viru HIV, požaduje okamžité zastavení masového očkování: „Toto je největší riziko genocidy v historii lidstva.“

Ptáme se, jakým právem a na jakém základě mexičtí biskupové terorizují a uvalují sankce na kněze, kteří se řídí zdravým rozumem, svědomím a varováním nepodplatitelných a poctivých odborníků ve virologii. Copak tito klerikálové jsou odborníci v medicíně? Pokud mantrují „vakcína pro všechny“ a odvolávají se na lžipapeže Bergoglia, pak připomínáme, že na sebe stáhl několikanásobné prokletí, anathemu, za duchovní zločiny proti Kristu, církvi a lidstvu. Intronizoval démona Pačamamu, a tím ruší první Boží přikázání, zavádí pohanské modlářství, a tím vede k odpadu od živého Krista, který je jediným Spasitelem. Svým prosazováním legalizace sňatků homosexuálů a jejich adopce dětí Bergoglio ruší nejen morální zákony, ale stahuje trest časného i věčného ohně (2Pt 2,6; Juda 7) na ty, kteří se mu podřizují. Co se týče mRNA vakcíny, lžipapež notoricky bojkotuje naléhavé varování největších odborníků v medicíně a má vědomou účast na úskočné genocidě lidstva.

Klademe těmto mexickým Jidášům otázku: Je Bergoglio heretik a vyloučen z církve, anebo je právoplatným papežem? „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet, anathema!“ (Gal 1,8-9) Bergoglio hlásá covidové a sodomské antievangelium a je proklet, vyloučen.  

Vážení biskupové Mexika, vyzýváme vás, abyste konali veřejné pokání, omluvili se kněžím a nazvali pravdu pravdou, herezi herezí, a zločin zločinem. Pokud nejste ochotni konat pokání, pak ať kněží a věřící se na základě učení církve od vás oddělí jako od největších nepřátel Krista i církve.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

29. 9. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře