Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Synodální cesta – cesta manipulace a schizofrenie

Závěrečné poznámky biskupů, zúčastněných na synodě v Praze, obsahují bezduché fráze, ve kterých jsou ale zakódovány věci, jaké by nikdo nepředpokládal. Jejich význam se katolická veřejnost částečně dozví, teprve až budou schváleny a realizovány. Tuto manipulaci a podvodnictví nazývají tzv. teologií a hermeneutikou synodality. Podobně tomu bylo na II. vatikánu, kde byly rovněž cílevědomě použity dvouznačné pojmy, nepřesná vyjádření a pozitivní fráze. Až v praxi se ukázalo zhoubné ovoce, které nyní žneme.

  • bkp-synodalni-cesta-cesta-manipulace-a-schizofrenie

Rozklad církve vrcholí Bergogliovou synodální cestou, která už vyžaduje likvidaci Božích zákonů i morálních přikázání cestou legalizování amorálností LGBTQ. Znovu si uvědomme, co všechno je pod tímto Q zahrnuto. Jsou to největší zvrhlosti a zločiny, o kterých se mezi slušnými lidmi nedá ani mluvit.  

V dokumentech Synody o synodalitě je například manipulačně vzpomenuta otázka zneužívání. Toto téma omílá i německá synodální cesta, s kterou normální věřící člověk nemůže souhlasit, protože je zbořením všech základů víry i morálky. Pseudopapež František má stejný program. Na jedné straně nazývá zneužívání zlem, jímž skutečně je, a na druhé straně šíření tohoto zla vehementně prosazuje legalizací nemorálnosti LGBTQ.

Co se týče Synody v Praze, pozornost zde vzbudil homosexuál L. K. Pranýřoval zneužívání v strukturách církve a sám vystupoval jako jeho oběť. Požadavky homosexuála L. K. v jednotě s duchem synody zveřejnila i mainstreamová média. Cílem bylo prolomit morální bariéry a dosáhnout církevní legalizace nemorálnosti, přestože popírá Boží přikázání i základy celého křesťanství. Jde tedy o plánovaný proces sebevraždy církve, který prosazuje lžipapež František i jeho tzv. Synoda o synodalitě.

Pan L. K. se dožadoval dvou protikladů: nejprve aby rezignovali biskupové, kteří nezabránili sexuálním predátorům z řad kněží v jejich působení. A na druhé straně, aby bylo respektováno, že LGBT lidé mají právo žít podle své přirozenosti, čímž (prý) nikomu neubližují. Z toho ale logicky vyplývá, že zneužívání je vlastně právo, takže potom nemohou být žádné osoby LGBTQ ani z řad kněží trestány. Z této formy schizofrenie v myšlení a jednání automaticky vyplývá legalizace zločinnosti. Tato schizofrenická metoda je v základu dokumentů synodální cesty. Na jedné straně církevní propagátoři amorálnost LGBTQ schvalují a prosazují, a na druhé straně odsuzují zneužívání, ke kterému vytvořili podmínky schválením LGBTQ.

Na závěr synodální shromáždění vytyčilo několik priorit. Všimněme si jen dvou:

Citace: „Přijmout konkrétní a odvážná rozhodnutí o úloze žen v církvi a o jejich větším zapojení na všech úrovních, a to včetně rozhodovacích procesů, při utváření i přijímání rozhodnutí.“

Znamená to, že cílem je světit ženy na diakonky, kněžky a biskupky. Tato myšlenka byla vyslovena už v dokumentech o Amazonii, o kterých se kard. Brandmuller vyjádřil, že to není jen apostaze, ale i stupidita. Místní čarodějnice, které slouží kultům démonských sil, to je ďáblům, by měly být svěceny na diakonky a kněžky. To odpovídá logice synodálního procesu, který církev Kristovu transformuje na anticírkev New Age. V ní budou uctíváni démoni, jako je například Pačamama a další. Uctívání pohanských kultů je spojeno právě s pohanskými kněžkami, a navíc i se sakrální prostitucí. Dá se předpokládat, že čarodějky z Amazonie i odjinud a také nejrůznější feministky a lesby dravě uchvátí církevní „službu“, aby mohly tzv. novou liturgií, spojenou s pohanskými rity, uctívat ne Boha, ale ďábla a démony. Toto není nadsázka nebo žert, to je krutá a reálná perspektiva. Svědčí o tom i to, že lžipapež František se nechal čarodějem v Kanadě zasvětit démonům a tím i satanu. Takže v rámci synodální cesty je třeba, aby klíčová úloha ve vedení nové církve New Age byla obsazena ženami tohoto druhu. Víme, že jak v starozákonní tradici, tak v novozákonním kněžství, nikdy ženy nevykonávaly kněžskou funkci. V pohanství je to naopak samozřejmostí.

Pokud mají tyto ženy zaujmout místo i ve vedení a rozhodování na všech úrovních, nebude už žádný prostor pro objektivní pravdu a spravedlnost, a už vůbec ne pro respektování Božích zákonů. K tomuto zatím skrývanému cíli spěje Bergogliova Synoda o synodalitě. Ve skutečnosti už půjde o satanskou anticírkev New Age. 

BKP – hlas volajícího na poušti

15. 2. 2023

--------------------------------------------------------------------

BKP: Sloužili církevní propagátoři LGBTQ v Praze liturgii platně?

Závěrečné poznámky kontinentálního synodálního shromáždění v Praze se dotýkaly i tématu liturgie:

Citace: „Zvážit napětí kolem liturgie, aby synoda nově pochopila eucharistii coby zdroj společenství.“

Komentář: Jak mohou nově pochopit eucharistii biskupové a kněží, kteří skrze Synodu o synodalitě prosazují do církve všechny sexuální zvrhlosti LGBTQ a jsou tím ve vzpouře proti Bohu? Za písmenem Q jsou zašifrovány všechny amorální zvrácenosti a zločiny. Jde o totální zrušení všech Božích zákonů a přikázání. Je to zrada Krista a apostaze. Navíc jde o transformaci církve do anticírkve New Age. Tito biskupové a kněží se plně ztotožnili s duchem světa. Boří základní pilíře církve. Vyhnali už ze svého nitra Ducha svatého, přijali ducha světa a podřídili se knížeti tohoto světa – ďáblu. Není divu, že u takových církevních Jidášů vzniká napětí kolem liturgie a že jejich synoda chce nově pochopit (pseudo)eucharistii coby zdroj společenství pseudocírkve New Age. Ptáme se, jak by skrze takové biskupy a kněze mohl Duch svatý působit tajemství konsekrace, když v jejich duších už nemá místo? Liturgie sloužena těmito apostaty v biskupských či kněžských ornátech je rouháním Bohu a pouhým divadlem, které nemá s tajemstvím víry a se zpřítomněním Kristovy kalvárské oběti nic společného. Krev Kristova se přece prolévá na odpuštění hříchů a oni už popírají hřích, protože popírají Boží přikázání, která nás usvědčují z hříchů. Je třeba si znovu uvědomit učení církve: Biskup či kněz, který je v těžkém hříchu, slouží liturgii platně, ale jí a pije si odsouzení, protože slouží nehodně (viz 1Kor 11,27-29). Avšak biskup či kněz, který je apostata – a zevnějším znakem toho je, že cílevědomě prosazuje do církve amorálnosti LGBTQ – je z Tajemného Těla Kristova vyloučen. Nic na tom nemění, že v zevnější církevní struktuře okupuje úřad. Příčinou vyloučení je hlásání sodomského antievagelia (srov. Gal 1,8-9).

Svou pseudoliturgií svolává biskup či kněz na lidi, kteří se jí účastní, prokletí. Příkladem toho byla pseudoliturgie v Praze, kterou spolu s koncelebranty tzv. slavil kard. Grech a kard. Hollerich během Kontinentálního setkání Synody o synodalitě 8. 2. v katedrále sv. Víta. Je třeba si uvědomit duchovní realitu – zde nepůsobil Duch svatý, ale duch amorálnosti a apostaze, který je za celým programem kontinentální synodální cesty. Reprezentuje ho především lžipapež František a také jmenovaní preláti: kardinálové Hollerich, Grech a biskup Bätzing. I na všechny ostatní biskupy či kněze, kteří s nimi koncelebrovali, dopadlo prokletí. Ač pronášeli slova Kristova, nebyl za nimi Duch Kristův (Ř 8,9), byl za nimi duch antikrista, který prosazuje zvrhlosti LGBTQ do církve. Cílem bylo, aby ho vnesli skrze liturgii i skrze mluvené slovo a dokumenty do celé Evropy. Tím samozřejmě vnášejí prokletí a duchovní temnotu, až ztrátu rozumu, což u nich můžeme pozorovat. S duchovní slepotou je spojena nekajícnost, která je známkou cesty do záhuby. Svou liturgii, kde už nemůže působit Duch svatý, touží tito apoštolé sodomie a LGBTQ, oživit antikristovským duchem. Lžipapež František s tím začal už Synodou o Amazonii. Začleněním pohanských prvků tato plánovaná antiliturgie otevře dveře duchu pohanství, který uctívá satana a démony.

Všichni biskupové musí proto konat pokání a odřeknout se ducha LGBTQ, který na ně přešel skrze Bergoglia a Hollericha. Musí tohoto ducha LGBTQ nazvat pravým jménem a varovat před ním své biskupské konference i kněžstvo. Tím se veřejně odřeknou tohoto ducha a dají znovu prostor Duchu Kristovu. Pokud tak neučiní, je třeba, aby se ostatní biskupové a kněží od takových biskupů, účastníků pražského sabatu, radikálně oddělili jako od církevních Jidášů a zrádců, kteří pro svou nekajícnost zamořují i své národy. Každý biskup a kněz se musí radikálně oddělit od synodální cesty i od jejich propagátorů. Jinak už jen svou pasivitou přijímá ducha antikrista pro sebe a pro celou diecézi.

BKP – hlas volajícího na poušti

15. 2. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Občánek 2023-03-21 10:01
Myslím, že ateismus není řešení. I ateista nemůže ateismus plně dokázat a vlastně v něj věří. Navíc v přírodě i přes všechna neporozumění lze pozorovat promyšlený systém vztahů, který svědčí o její plánovité stavbě vyšší inteligencí, nikoli o tolika náhodách, které by vesmír umožnily "dát dohromady". Vlastně musím být vděčný za svědectví současnosti BKP o zrůdnosti papežského systému, ale zřejmě to začalo mnohem dříve, než 2. vatikánským koncilem, jak oni tvrdí. Nasvědčuje mi to pravdivost biblického proroctví o lži církvi - nevěstce a jejím poháru plným lží, ze kterého budou pít mocní. Domnívám se, že církev, která usiluje o revitalizaci babylonských ideí nelze reformovat a kdo to přijme, měl by z ní vystoupit, dokud je to možné.
Citovat
#1 Michal Masopust 2023-03-17 15:49
Každá taková zpráva mě utvrzuje v tom, že jsem udělal zcela správně, když jsem před 35 lety z tohoto spolku pedofilů, lhářů, nadutých a hamižných pohlavárů VYSTOUPIL! Od té doby jsem ateista, mám pokoj a ušetřím ještě spoustu peněz na daních.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře