Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Velikonoční pozdrav biskupům, kněžím a věřícím Čech a Moravy s ohledem na Fiducia supplicans

Vážení biskupové a kněží ČR,

některé z vás znám ze semináře z Litoměřic. Měli jsme ještě pravověrnou katolickou teologii a formaci i přes negativní vlivy, které se už tehdy šířily z Německa. Vzpomínám na výrok spirituála, když k nám v roce 1968 vjela vojska Varšavské smlouvy, aby zamezila svobodě od komunismu. Spirituál, protože měl přehled o německých herezích, které skrze literaturu vnikaly i do našeho semináře, prohlásil: „Blahoslavený Nabuchodonozor, který nás tímto uchránil před pronikáním německého jedu.“ Bez této německé teologie by dnes nemohla být ani sebevražedná Fiducia supplicans (FS).

  • velikonocni-pozdrav-biskupum-knezim-a-vericim-cech-a-moravy-s-ohledem-na-fiducia-supplicans

Je tragédie, že vy, biskupové ČR, jste veřejně, skrze nebiblickou organizaci ČBK, přijali FS. Postavili jste se tak před celým viditelným a neviditelným světem do vzpoury proti Bohu Stvořiteli a veřejně jste se odřekli i svého Spasitele Ježíše Krista jako zrádný apoštol Jidáš. Jsem přesvědčen, že ze strany vedení ČBK šlo o hrubou manipulaci a podvod, kterého jste se stali obětí. Věřím, že pokud byste se před kněžstvem a věřícím lidem Čech a Moravy měli vyjádřit osobně, určitě byste sebevražednou FS odmítli. Myslím, že z vás všech asi dvaceti biskupů, by snad jen dva stáli za FS. Pseudopapež František, který FS vydal, sám sebe jako arciheretik par excellence už mnohonásobně vyloučil z církve. Jako takový nemůže být její hlavou, a proto všechny jeho dokumenty z pohledu pravověrného učení postaveného na Písmu a Tradici, jsou neplatné a neúčinné! To přece musí být jasné všem kněžím i věřícím!

Jediné řešení pro katolickou církev je pravdivé pokání, jinak se katolická církev v Česku vypaří, jak se už o německé církvi vyjádřil kardinál Müller.

Drazí biskupové, vy máte být pastýři a obránci církve, a ne její kati a hrobaři! Jak chcete obstát před Božím soudem, neodmítnete-li FS? Tam se nebudete moci odvolávat na zrádnou ČBK!

Vážení kněží Česka, ani vás alibistické odvolávání se na poslušnost svému biskupovi či ČBK neomlouvá. Je vám jasné, že náboženská poslušnost postavená na svědomí a respektování Božích přikázání má své jasné hranice. Nelze poslouchat představeného, který pod poslušností nařizuje těžký hřích! Fiducia supplicans nařizuje mimořádně velký a těžký hřích, který je ve své podstatě zradou Krista a Jeho evangelia. Žádný upřímný kněz se nemůže účastnit této vzpoury proti Bohu a odvolávat se při tom na poslušnost biskupovi či ČBK anebo pseudopapeži Františkovi.

Co by měli v dané situaci dělat kněží Čech a Moravy? Ať se najde v diecézi několik aktivních kněží, kteří o sobě vzájemně vědí, a postaví se na odpor duchovní sebevraždě. Ať brání spasitelné učení, postavené na Písmu a Tradici. V daném případě, kdy se biskupové poddali manipulaci ČBK a jejího předsedy, musí záchranné kroky začít od vás.

Kněží, veďte mezi sebou rozhovory. Je nutná osvěta a probrání se z pasivity i z falešného pohledu na poslušnost. Samozřejmě nezapomínejte na pomoc shora, na upřímnou modlitbu. Pak můžete i prostřednictvím telefonních rozhovorů dělat osvětu pravdy a usilovat o záchranu.

Je zde několik variant:

První varianta: Na schůzi kněží děkanátu ať jeden či dva kněží, nemusí to být děkan, předloží aktuální problém FS. Na protokolu, adresovaném místnímu biskupovi, bude napsaný seznam kněží děkanátu. Za každým jménem se konkrétní kněz písemně vyjádří buď „nesouhlasím s FS“, anebo „souhlasím s FS“ a podepíše se. Kdo se nebude chtít vyjádřit, dává k FS tichou shodu.

Na základě tohoto vyjádření kněží by měl každý děkanát biskupa podpořit, aby se oddělil od manipulačního rozhodnutí ČBK. Připomeňme si, že celá Afrika, Polsko, Maďarsko i biskupové jiných zemí jasně zakázaly FS na svém území.

Druhá varianta: Může dojít k tomu, že na setkání kněží děkanátu nějaký stoupenec FS překazí sepsání zmíněného protokolu pro biskupa. V tom případě ať jeden či dva aktivní kněží navštíví osobně každého kněze děkanátu a osobně ho požádají, ať se vyjádří pro či proti FS. Protokol ať potom zašlou diecéznímu biskupovi, aby na jeho základě mohl odmítnout za svou diecézi rozhodnutí ČBK, která Fiducia supplicans manipulačně schválila.

Ať si každý kněz i biskup, který FS schvaluje, anebo se nechce v tak závažné situaci vyjádřit, uvědomí, že se tímto svým postojem de facto vylučuje z církve. Ať si rovněž uvědomí, že za tuto vzpouru proti Bohu už od něho odstoupil Duch svatý. Mši svatou a svátosti uděluje neplatně. Nemluvě už o tom, jak takový dopadne před Božím soudem.

Třetí varianta: Kněžská petice pro kněze celé diecéze. Podepíší se na ni kněží, kteří odmítají Fiducia supplicans. Kněží pak petici pošlou svému biskupovi. Petice může být sestavena i elektronickou formou. Diecézní biskup na tomto základě může a musí jednat. Zde se totiž rozhoduje o životě a smrti, a to smrti duchovní, týkající se celé věčnosti.

Pokud určitý biskup, který je veřejným či tajným stoupencem FS, bude pravověrné kněze trestat, pak ať kněz, pokud má jistotu, že za ním stojí věřící, nespravedlivé sankce bojkotuje.

Pokud neplatný papež bude chtít odvolat pravověrného biskupa, který i se svou diecézí odmítne FS, ať biskup neodchází. I kdyby už překročil hranici 75 let, ať zůstane na bojišti. Voják umírá na frontě! Nezrazuje! Dobrý pastýř je ochoten dát i život za své ovce!  

Co mají dělat věřící v Čechách a na Moravě
Ať pravověrní katolíci vedou osvětu ve svém okolí, tedy ve své farnosti, a ať organizují petice věřících za odmítnutí FS, například i skrze sociální sítě. Petici předají svému faráři a kopii pošlou diecéznímu biskupovi s označením konkrétní farnosti. Další kopii ať si jeden či dva aktivisté nechají a povzbuzují se s jinými aktivisty sousedních farností. Je dobré se nejprve povzbuzovat osobně a pak třeba už jen telefonicky.

Uvědomte si, tu jde o život či smrt! Tu jde o věčnost! Tu jde o spásu či záhubu duší!

Drazí biskupové Čech a Moravy, drazí kněží a věřící, zůstaňte v této rozhodné chvíli věrni pravdě – Kristu. Pokud uvěříte lži, čeká vás smrt. Odmítněte FS a zvolte život!

V Kristu 
    + Eliáš

31. 3. 2024

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Moric 2024-04-04 09:04
Ve Velikonočním čase jsem si vzpomněl na způsob, jak církev Kristova nechala týrat lidské bytosti, které se jí dostaly do zorného pole její neblahé moci. Do konečníku jim nechala vrazit jehlan, vlastně ho na něj nechala posadit, na nohy nechala přivěsit těžká závaží a přivázaným ubožákem nechala smýkat lany do strany, aby se utrpení ještě stupňovalo. Bůh je pravda láska? Podobné způsoby on vymyslil a jsou uvedeny v Bibli, můžete je tam při hledání té pravdy nalézt. Co říkali farizeové ke křesťanství v Bibli? Pokud je křesťanské učení z Boha, pak bude zachováno. A také je zachováno po tisíce let a tato zvěrstva se s Božím souhlasným dopuštěním (vítězný PJK má veškerou moc na nebi i na zemi) děla snad po staletí. Smutné poznání při hledání Krista.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře