Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Dopadne na Kongo Boží požehnání  anebo prokletí?

  • bkp-dopadne-na-kongo-bozi-pozehnani-anebo-prokleti
video: bcp-video.org/cz/dopadne-na-kongo/

Drazí biskupové, kněží a věřící Konga,
Byzantský katolický patriarchát, který je hlasem volajícího na poušti, vám už před několika dny zaslal výzvu pod názvem: „Je kardinál Besungu z Konga apoštol Krista, anebo antikrista?“. V tomto listu jsme před Bohem vyzvali biskupy, aby vybrali ze svého středu odvážného biskupa, který by obsadil arcidiecézi v Kinshase místo veřejného heretika a propagátora sodomie, kardinála Besungua, který na sebe stáhl Boží anathemu – prokletí (Gal 1,8-9).

Vy, katolíci Konga, v žádném případě nedovolte, aby se do církevního úřadu vrátil člověk, který se spolu s homosítí ve Vatikánu postavil do vzpoury proti Bohu. Nedovolte mu už vstoupit do církevních budov. Jinak bude úskočně jako had šířit homosexuální metastázi do celého Konga a zneužívat úřad Kristův k zabíjení nesmrtelných duší.

 

Připomínáme biskupům, aby pro vybrání nového arcibiskupa do Kinshasy nežádali žádné povolení či schválení z apostatického bergogliánského Vatikánu. Tím by se znovu dostali do područí pseudopapeže, který se v Kanadě zasvětil satanu, a vnesli by prokletí na celý národ. Bůh skrze apoštola Pavla vyzývá: „Oddělte se od nich“ a skrze proroka volá: „Vyjděte z Babylonu, lide můj!“ Pokud nyní nevyjdete z podřízenosti bergogliánské sekty, postupně tato satanská mašinérie odstraní všechny pravověrné biskupy a dosadí sodomity. Pak se už metastáze sodomie a modlářství nezastaví.

Tato povinnost vyjití z Babylonu se týká každého katolíka Konga, který chce být spasen! Navíc, učiníte-li tento krok víry, můžete zachránit i instituci papežství. Váš biskupský synod pod vedením nového pravověrného arcibiskupa bude moci otevřít dveře k přijetí pravověrného papeže, zvoleného mimořádným způsobem. Kongo tím zahájí proces obnovy církve pro celý svět.

Připomínáme, že na tiskové konferenci ve Vatikánu 7. října 2023 Bergogliův lokaj Besungu prohlásil: „Nikdo sem nepřišel s vlastním programem.“

Ukázalo se, že kdo přišel na Synodu, nemůže už sdílet program Písma svatého a Tradice, který je vlastní církvi, ale musí akceptovat program církevní legalizace LGBTQ včetně žehnání tzv. homosvazkům.

V pátek ráno 13. října 2023 homokardinál Besungu jako anděl světla, ve skutečnosti služebník satanův (2Kor 11,13-15) legalizující sodomii a jiné Q-zvrhlosti v církvi, absurdně řekl: „Synoda o synodalitě se podobá novým letnicím, které jistě obnoví církev ve společenství jejich členů...“

Besungu pokrytecky nazval novými Letnicemi vyhnání Ducha svatého duchem nečistým, duchem LGBTQ, z církve.

Citace Besungua: „... letnicím, které jistě obnoví církev ve společenství jejich členů...“
Tím odhalil program podmanit církev až do jejího posledního člena agresivnímu duchu LGBTQ skrze falešnou poslušnost bergogliánské sektě. Je to vlastně sebevražda církve. To už pak není církev Kristova, ale je to synagoga satanova! Propaguje ji i Bohem prokletý (viz Gal 1,8-9) Jidáš jménem Besungu.

Jako lstivý a úskočný had pronesl vznešenou frázi: „Církev potřebuje tento čas milosti a rozlišování, aby se ohlédla za dosavadní cestou a vyvodila z ní poučení pro nový začátek.“

„Církev potřebuje tento čas milosti a rozlišování...“
Komentář: Co znamená tento čas milosti a rozlišování? Znamená to, že synoda takzvaně rozlišila, že zrušení Božích přikázání je prý Boží vůle. To není Boží vůle, to je satanova vůle! To, co je bílé, synoda nyní nazývá černým, a opačně. Boží přikázání ruší a zvrhlosti a zločiny opěvuje a legalizuje. Ďábel má málo času, proto čas pseudomilosti odstartovaný synodou znamená, že démoni, kteří ji řídí, byli puštěni z řetězů do určité doby, takže musí rychle využít čas na likvidaci Božích zákonů a na boření základních pilířů víry a morálky. O pravdivém pokání a o jeho ovoci zde není ani sebemenší zmínka.

Citace Besungua: „...aby se (církev) ohlédla za dosavadní cestou...“
Komentář: Dosavadní cesta respektovala Boží přikázání a k homosexualitě a jiným sexuálním zvrhlostem měla jasný postoj Božího zákona. Sodomii pravdivě nazývala donebevolajícím hříchem a ohavností, která stahuje prokletí. Teď prý ale církev musí nastoupit na novou cestu. Bergoglio se už dříve zmínil, že církev je prý povinna dělat pokání za to, jak se v minulosti chovala k homosexuálům. Tedy má konat pseudopokání za to, že homosexuály vedla ke spáse! Teď už je nesmí vést ke spáse, protože bergogliánská sekta je doprovází do pekla. Synoda dýchá tímto nečistým duchem a tvrdí, že v církvi nesmí být ani náznak homofobie. Tedy nikdo se nesmí ani zmínit o Božích přikázáních, ne tak je pravdivě interpretovat a zachraňovat duše.

Citace Besungua: „... a vyvodila (církev) z ní poučení pro nový začátek.“
Komentář: Tento nový začátek Bergoglio triumfálně zahájil v Kanadě (2022) veřejným zasvěcením sebe, a tím i své sekty, satanu za pískání čaroděje. Kdo se zasvětil satanu, nemůže být zároveň zástupcem Krista na zemi! Každý, kdo Bergoglia dále pokládá za platného papeže a přijímá jeho sodomitské antievangelium, přestože se Bergoglio postavil do vzpoury proti Bohu, stahuje na sebe prokletí. Nový začátek a nová synodální LGBTQ cesta, programovaná pseudopapežem, nemá nic společného s Cestou, kterou je Ježíš Kristus. Sugestivní fráze o živém Ježíši a vztahu k Němu i jiné pravdivé výroky z Písma jsou v ústech této sekty jako satanova slova na poušti, kde Kristu citoval Písmo. Ježíš mu jasně řekl: „Odejdi, satane!“

V evangeliu Ježíš ukazuje, že nebude spasen ten, kdo krásně mluví a oslovuje Ho „Pane, Pane,“ ale pouze ten, kdo plní vůli Nebeského Otce, tedy ten, kdo zachovává Boží přikázání, a ne ten, kdo je ruší. Bergogliova sekta jsou draví vlci v ovčí kůži (Mt 7,15). Jsou to nečisté svině, před které nemáme házet perly své spasitelné víry, jak nás Ježíš varoval, protože nás tyto svině roztrhají (Mt 7,6). Je to pokolení zmijí, které je plné úskočnosti a lstivosti (Mt 23,33). Jejich duchovní otrava je smrtonosná. Jsou to antikristi (1J 2,18-19), protože se tváří, že slouží Kristu, ale slouží ďáblu. Jsou to falešní apoštolé, kteří nehlásají evangelium spásy, ale sodomské antievangelium (2Kor 11,13-15).

Nový začátek, o kterém Besungu mluví, spočívá ve zrušení Božích přikázání, v zavedení církevní legalizace nejhrubší amorálnosti a v satanizace církve. Tento tzv. nový začátek od katolíků vyžaduje opustit spasitelné evangelium Ježíše Krista, Boží přikázání i cestu spásy. Je to zrada Krista a cesta do pekla.

Apoštol LGBTQ, Besungu, 13. října 2023 vyložil evangelium o Ježíšově boji s ďáblem tak, že zdůraznil, že „síla ďábla spočívá v jeho strategii, jak se zjevovat v těch nejsvůdnějších a nejpřesvědčivějších podobách.“

Besungu tím přesně vyjádřil, že ďábel právě na říjnové synodě a skrze tuto homosynodu používá strategii, jak se zjevovat v těch nejsvůdnějších a nejpřesvědčivějších podobách. Besungu je jeden z hlavních hlasatelů tohoto sodomitského antievangelia (Gal 1,8-9). Jemu nestačí vtáhnout pod prokletí a na cestu do věčné záhuby Kongo a Afriku, ale chce na ni vtáhnout i celý katolický svět. Besungu po vzoru ďábla (J 8), jehož je lokajem, ruší nejsvůdnějším a nejpřesvědčivějším způsobem Boží zákony a přikázání. Pod rouškou tzv. rozlišování a naslouchání prosazuje nová, antikristovská paradigmata.

Drazí biskupové, kněží a věřící, Bůh si v této situaci vyvolil vás, věřící katolíky Konga, abyste učinili radikální krok záchrany. Oddělte se od Jidáše Besungua. Tím se zároveň oddělíte od celé bergogliánské LGBTQ sekty, která stahuje prokletí. Bůh k vám v této situaci hovoří skrze prorocký hlas: Vyjděte z Babylonu!

Tímto krokem vyjití z Bergogliova Babylonu zároveň otevřete dveře k přijetí pravověrného papeže. Toto Bůh žádá po každém biskupovi, po každém knězi a po každém věřícím Konga. Jestliže tento krok neučiníte, Bergoglio vyhodí postupně všechny pravověrné biskupy a dosadí na jejich místa sodomity. Na celé Kongo pak dopadne prokletí.  

Bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò, byl v mimořádných podmínkách 14. října 2019 zvolen za pravověrného papeže. Na volbu zatím nemohl reagovat, protože žádná biskupská konference nevytvořila k přijetí pravověrného papeže podmínky. Proces záchrany církve proto doposud nemohl začít. Drazí katolíci Konga, Bůh po vás dnes žádá, abyste tyto podmínky vytvořili vy a váš biskupský synod. Volbu pravověrného papeže, která proběhla v mimořádné situaci, vy nyní vyhlaste před celou církví. Podřiďte mu k poslušnosti všechny biskupy i s diecézemi Konga. Pravověrnému papeži tak vytvoříte podmínky, aby mohl přijmout svůj úřad. To, že se oddělíte od prokletí bergogliánské sekty, pod nímž homokardinál Besungu držel Kongo, bude precedentem k zastavení katastrofy. Otevřete tak dveře pravověrné obrodě celé katolické církve.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

16. 10. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře