Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Boží zákon kontra sodomie. Boží anathema

video: https://bcp-video.org/cz/bozi-zakon/  https://bozi-zakon.wistia.com/medias/cckf14eq8n

https://rumble.com/v1qq84k-bo-zkon.htmlcos.tv/videos/play/40022116674343936

ugetube.com/watch/gfHtbMVoPdw1qn4bitchute.com/video/lJdj1KN1vyEB/

Kdo z biskupů či kněží zneužívá církevní autoritu a propaguje sodomii, stahuje na sebe ipso facto Boží prokletí a vyloučení z církve za hlásání falešného evangelia, tedy nebiblického církevního učení (srov. Gal 1,8).

„Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat; proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko.“ (Iz 24,5-6)

Víme, že Boží hrozby se v minulosti nenaplnily tehdy, když lid konal pokání. Pokud ale současná církev odmítá pokání, platí Ježíšovo slovo: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

  • bozi-zakon-kontra-sodomie-bozi-anathema

Zavržence však čeká nejen zahynutí, ale i věčný žár: „... budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ (Zj 20,10)

Je rozdíl mezi tím, kdo má sklon k sodomii a bojuje s touto nečistou vášní, aby nezhřešil, a mezi tím, kdo se činí bohorovným, odstraňuje Boží zákon, hřích už nenazývá hříchem a vnucuje ho druhým jako novou normu. Takové jednání je už satanské. Je to veřejná vzpoura proti Bohu a Jeho přikázáním i proti objektivním morálním normám.

Za takový postoj dopadá Boží prokletí především na biskupy a kněze, kteří sodomii schvalují, a tím hlásají antipokání. Odstrašujícím příkladem je tzv. synodální cesta, prosazovaná zvláště biskupy v Německu. Pseudopapež František ji mlčky schvaluje, a tím v rozporu s Božím slovem úskočně prosazuje legalizaci zvrácenosti. Boží slovo naopak hrozí za sodomii spojenou s nekajícností trestem věčného ohně: „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7)

„... muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.“ (Ř 1,27)

„Také města Sodomu a Gomoru (Bůh) odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6)

Bůh ve Starém zákoně, aby se zamezilo rozšíření této morální infekce, stanovil trest smrti: „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“ (Lev 20,13)

Ve středověku světské zákony trestaly skutek sodomie podobně jako vraždu či jiný těžký zločin rovněž trestem smrti. Svatý papež Pius V. kleriky za zločin sodomie degradoval a tím je předal světskému soudu. Papež dodal: „Jinak se tato zvrácenost nevykoření.“ Muslimové skutek sodomie dodnes trestají smrtí.

To, že světské zákony dnes legalizují sodomii, je spojeno s globálním úsilím o redukci lidstva, tedy o jeho vyhlazování. Je vrchol pokrytectví, že to prosazují církevní preláti zneužívající Boží autoritu.

Současná satanská ideologie staví vše na hlavu. Popírá přirozené morální normy, dokonce legalizuje zločinnost a nemorálnost, popírá rozum a svědomí, což vidíme v prosazování genderu a tzv. transhumanismu.

Tragédií je, že současné vedení církve tento proces autogenocidy lidstva ještě urychluje. To jsou nejtěžší zločiny proti Bohu a lidstvu. Jde nejen o hříchy proti Duchu svatému, ale i o hříchy donebevolající! Prostý katolík je totálně zmaten duchem tohoto světa, který se šíří z masmédií i ze změněného veřejného mínění. Nejvíc ale lidi mate, že tento duch lži a smrti je prosazován právě mnohými církevními preláty.

Dokonce i svět je šokován tzv. synodální cestou, která legalizuje sodomii jako nové učení církve. Ve skutečnosti jde o falešné evangelium, za které dopadá Boží prokletí na ty, kdo ho prosazují, i na ty, kdo ho přijímají. Slyšíme o vlámských biskupech, kteří otevřeně prosazují sňatky sodomitů v chrámě, slyšíme o německé biskupské konferenci, která je prosazuje rovněž, a totéž slyšíme o biskupské konferenci Austrálie i jinde. Proč mají zelenou? Protože pseudopapež František prosazuje sodomii a sňatky sodomitů na každém kroku. Dokonce už obhajuje i jejich adopce dětí. Katolík, pokud v dnešní době poslouchá tuto drzou a Bohu nepřátelskou církevní hierarchii, dostává se na falešnou cestu, která vede do věčné záhuby.

Je třeba si uvědomit, že hřích sodomie je spojen s ďábelskou posedlostí, duchovní slepotou, zatvrzelostí a vzpourou proti Bohu. Mnozí církevní preláti mění myšlení věřících ohledně sodomie tak, že jim zabraňují v pokání. Kdo ale odmítá pokání, odmítá tím Boží milosrdenství a sám nad sebou vynáší rozsudek věčné smrti. V hodině smrti se ocitne v pekle.

Bůh vyhlašuje anathemu, tedy exkomunikaci, z důvodu, aby ti, kteří žijí v zatvrzelosti a vzpouře proti Bohu, dostali spasitelný strach, činili pokání a tak spasili svou duši.

Proto v poslušnosti Bohu, v prorocké a apoštolské autoritě, zveřejňujeme Boží anathemu: Ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého tímto vyhlašuji na každého kněze a každého biskupa, který veřejně propaguje hřích sodomie, Boží anathemu. Amen. Amen. Amen. Pokud takový svůdce Božího lidu, ať kněz či biskup, nebude konat pokání a zemře v zatvrzelosti a vzpouře proti Bohu, bude věčně zavržen v pekle.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

28. 10. 2022

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře