Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Gender ideologie, Slovensko a „Svatý otec František“

Ministr zdravotnictví Slovenské republiky Lengvarský podepsal „odborné“ usměrnění o tzv. změně pohlaví. Tento rouhačský výsměch Stvořiteli už na Slovensku nemusí být podmíněn chirurgickým zásahem. Na přepis změny pohlaví stačí, když bude zmanipulovaný žadatel užívat po dobu jednoho
roku hormony. Tak projde metamorfózou z muže na ženu či opačně.

Z evangelia se dozvídáme, že Pán Ježíš takové osoby osvobozoval od nečistých démonů a nešťastlivce uzdravoval. V žádném případě tyto démony netoleroval a nepreferoval.

video: http://vkpatriarhat.org/…294
https://ideologie.wistia.com/…syu
https://rumble.com/…tml
cos.tv/…720
bitchute.com/…v4/

  • gender-ideologie-slovensko-a-svaty-otec-frantisek
  • gender-ideologie-slovensko-a-svaty-otec-frantisek
  • gender-ideologie-slovensko-a-svaty-otec-frantisek
  • gender-ideologie-slovensko-a-svaty-otec-frantisek

Katolíci byli vyzváni některými aktivisty, aby svými protestními dopisy bombardovali ministra zdravotnictví i jiné politiky. To je chvályhodné. Je ale třeba si uvědomit, že pan ministr jedná naprosto v jednotě s takzvaným naším Svatým otcem Františkem, který genderovou ideologii aktivně prosazuje. Ministr může právem pokládat dopisy rebelujících katolíků, kteří neakceptují program takzvaného Svatého otce, za trestuhodnou neposlušnost a katolickou schizofrenii.

Proč? Denně se v liturgii téměř ve všech katolických chrámech vyhlašuje jednota s takzvaným naším papežem Františkem. Z toho logicky vyplývá, že katolíci jsou povinni pod poslušností takzvanou změnu pohlaví plně podporovat a prosazovat. Katolík, který tvrdí, že zachovává Boží zákony a přikázání a že je věrný našemu Spasiteli Ježíši Kristu, se pak ale ocitá v nejednotě s papežem Františkem. Protiklady nelze spojit. Kdo ze slovenských katolíků uznává neplatného papeže, nemá právo se bouřit proti demoralizačnímu a destruktivnímu programu ministra zdravotnictví.

Pseudopapež Bergoglio se pro své hereze vyloučil z církve. Kdo by se odvážil tvrdit, že intronizace démona Pačamamy není donebevolajícím zločinem proti prvnímu přikázání? Soudnému člověku je naprosto jasné, že Františkovo prosazování legalizace sňatků osob stejného pohlaví je rušením základu všech morálních norem i Božích přikázání! Kdo by byl tak slepý, že by nevěděl, že Františkova propagace mRNA vakcíny, která mění lidský genom, je zločinem proti lidskosti a vzpourou proti Bohu Stvořiteli?

Je paradoxem, že právě ministr zdravotnictví Slovenska je poslušným synem takzvaného našeho Svatého otce Františka a může tím katolickým pisatelům argumentovat.

Dnes, pokud chce být katolík spasen, musí činit pokání, tedy metanoiu, což je změna myšlení. Katolík, který zná katechismus, by měl vědět, že kdo obludnými herezemi ničí podstatu církve, je z ní Bohem vyloučen. Právě to se vztahuje na současného pseudopapeže Františka. On sám na sebe stáhl Boží anathemu – prokletí (Gal 1,8-9) a vyloučení z církve. Nic na tom nemění, že okupuje papežský úřad. Zneužitím poslušnosti táhne masy do záhuby. Každý slovenský katolík, který nechce slyšet tuto bolestnou pravdu, už nejde cestou spásy, ale jde cestou apostaze, kterou vytyčil pseudopapež František. Stává se největším nepřítelem našeho Pána Ježíše Krista i Jeho evangelia.

Jaké pokání by měl konat každý slovenský katolík, včetně každého kněze a každého biskupa?

1) Ve svaté liturgii po proměňování místo hlasité recitace kánonu, ať se kněz modlí předepsané modlitby potichu a lid ať zpívá sloku písně. Tak tomu bylo dříve při latinské liturgii. Tím přestane vyhlašování veřejné jednoty s takzvaným naším Svatým otcem Františkem a nebude už svoláváno prokletí na katolíky. Pokud kněz v liturgii zmiňuje jméno apostaty Františka, katolík není ve svém svědomí vázán nedělní povinností být na takové liturgii.

2) Je třeba, aby každý katolík, který chce být v dnešní době masového odpadu spasen, vyčlenil denně pro rozhovor s Bohem aspoň jednu hodinu. Čas ať ušetří tím, že přestane sledovat televizi a nebude používat smartphony, které zotročují lidského ducha. Rovněž ať na minimum zredukuje používání internetu, popřípadě ho může úplně vyřadit, není-li vázán pracovními povinnostmi s ním spojenými. Obzvlášť síť 5G ničí nejen psychiku, ale i fyzické zdraví.

Dnešní křesťan se vlivem současných masmédií utápí ve lži a marnostech a je manipulován zvláště nečistým duchem. Ve skutečnosti je tak indisponován pro osobní vztah k Bohu a přestává usilovat o prvořadou věc, a to o spásu své duše i duší svých bližních. To se týká i každého kněze, řeholníka a biskupa. Pán Ježíš jasně říká, že podmínkou spásy je pokání. „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Drahý slovenský katolíku, začni pokání sám od sebe, a to ještě dnes, než bude pozdě! Jde o věčnost. Nechci, abys byl věčně zavržen.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

7. 5. 2022

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře