Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Elitní spolky V.

Komparace elitních spolků v oblasti vzájemného propojení

K provedení komparace slouží komparativní metoda dle B. Říchové. Metoda zkoumá vzájemné propojení vybraných elitních spolků prostřednictvím analýzy jejich členů. Komparace je založena na zpracování dat o jednotlivých účastnících organizací a zjišťuje, zdali jsou jedinci členy pouze v jedné organizaci nebo se jejich jména objevují zároveň i na seznamech dalších popsaných spolků.

Metoda tímto způsobem prověřuje propojenost těchto spolků a případnou intenzitu tohoto propojení. Ke komparaci jsou vybrány spolky dle tří kritérií: 1) členové organizace disponují vlivem na společnost, ať už politickým, obchodním, vzdělávacím nebo mediálním; 2) organizace realizuje alespoň jednou ročně setkání, které je pro veřejnost nepřístupné a je zakázáno pořizování audio a video záznamů těchto shromáždění; 3) cílem organizace je nějakým způsobem působit na světové dění (ŘÍCHOVÁ, 2002).

  • elitni-spolky-v

Ke komparaci byly použity následující data: seznam účastníků Trilaterální komise z roku 2013 (The Trilateral Commission, 2013), seznam členu skupiny Bilderberg z roku 2013 (Bilderberg, 2013) a seznam členů Rady pro mezinárodní vztahy z roku 2013 (Membership Roster, 2013). Odkazy na zdrojové dokumenty se nacházejí v seznamu použité literatury.

Výsledky komparace ukazují, že mezi popsanými elitními spolky skutečně existují vazby. Z výsledků komparace dat lze vyvodit tyto závěry:

* 23 % členů Bilderbergu je zároveň členy Trilaterální komise nebo Rady pro mezinárodní vztahy.

* 20 % členů Trilaterální komise je zároveň členy Rady pro mezinárodní vztahy.

* Členové Trilaterální komise, jak je vysvětleno výše, pocházejí z třech regionů – Severní Ameriky, Evropy a Asie. Při srovnání severoamerických členů TK a členů Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) jsou data zajímavější. 59 % těchto severoamerických členů je zároveň členy CFR. Pokud se v rámci severoamerických členů TK, jež se skládá z USA, Kanady a Mexika, zaměříme jen na členy z USA, ukazuje se, že 79% členů TK pocházejících z USA je zároveň členy CFR.

* Existují i lidé, kteří jsou členy všech tří skupin. Mezi ně patří např. bývalý americký ministr zahraniční z dob prezidentů R. Nixona a J. Cartera Henry Kissinger, který nechal na začátku sedmdesátých let vybombardovat Kambodžu, což přineslo stovky tisíc objetí a otevřelo dveře rudým Khmerům a vzápětí obdržel Nobelovu cenu míru. Kissinger se v roce 2013 účastnil setkání Bilderbergu, TK a je členem CFR, přesto že mu letos bylo 90 let. I když není to výjimkou, tento politik je jedním z nejpravidelnějších účastníků setkání elitních spolků. Členem všech třech spolků byl pro rok 2013 mj. i bývalý ředitel společnosti Google Eric Schmidt. Je to výborným příkladem, jak elitní spolky zasahují a uplatňují svůj vliv ve všech významných odvětvích.

* Pokud se zaměříme na jednu ze čtyř (politická, žurnalistická, podnikatelská, nevládní) konkrétních skupin účastníků elitních spolků a to na podnikatelskou,

výsledky jsou rovněž zajímavé. Při zkoumání členů např. skupiny Bilderberg a zaměření se na představitele nadnárodních korporací a velkých společností, se ukazuje, že v roce 2013 téměř polovina členů Bilderbergu patřila právě do této skupiny. Konkrétně 63 ze 138 členů konference zastává čelní pozice ve velkých korporacích. Jedná se mj. o velké ropné, zbrojní, bankovní a finanční společnosti.

Z výsledků komparace vyplývá nejen to, že se setkání elitních spolků účastní velmi významné světové osobnosti, ale i to, že prostřednictvím těchto vlivných osob tvoří spolky navzájem propojenou síť zahrnující státy celého světa. Ukazuje se, že ať se jedná o elity z Bilderbergu, Trilaterální komise, Rady pro mezinárodní vztahy či příslušníků korporatokracie, jsou tyto spolky vzájemně propletené a tvoří tak jednu světovou elitu.

6. 1 Srovnání odlišností a vlastností spolků

Rada pro mazinárodní vztahy – CFR je na rozdíl od skupiny Bilderberg či Trilaterální komise výhradně americkým spolkem, pouze pro občany USA, která zabývá otázkami zahraniční politiky a pozicí a rolí USA na mezinárodním poli. CFR se také oproti jiným elitním spolkům liší v tom, že umožňuje i doživotní členství. Oproti tomu jsou účastnící setkání Bilderbergu vybírání a zváni každoročně. V případě Bilderbergu jsou členové každoročně vybírání výkonným výborem spolku a jsou jim zasílány oficiální pozvánky a jedná se o účastníky především ze Severní Ameriky, Západní a Střední Evropy. TK na rozdíl od CFR zahrnuje jak představitelé amerického regionu, tak i evropského a asijsko-tichomořského. Trilaterální komise přijala pravidlo, dle kterého je její člen povinen po dosažení funkce ve státní správě vzdát se členství v TK. Ovšem jak ukazuje kapitola 5. 3. 1, není toto pravidlo vždy dodržováno. Např. Bilderberg takové pravidlo dozajista nedodržuje. Velké rozdíly jsou v počtech členů či účastníků. CFR tvoří základna zhruba 4700 členů z USA. TK má vyhrazený počet členů pro každý ze tří regionů – z Evropy 170 účastníku, ze severoamerického regionu 120 a z pacifického regionu 100. Jednotlivé státy z těchto oblastí mají přesně určený maximální počet míst v TK, pokud někdo skupinu opustí, noví členové jsou vybírání opět na národní bázi (Membership, 2010). Počet účastníků konference Bilderberg se každoročně pohybuje kolem 130. Co se týče vnitřní struktury, jsou i zde mezi spolky patrné rozdíly. Bilderberg je řízen řídícím výborem, který se v současnosti skládá z 33 členů a předsedy, tito členové jsou vybírání na čtyřletá období (Governance and Funding, 2013). V čele TK se nachází 3 předsedové (jeden z každého regionu) šest místopředsedů (z každého regionu dva) a také výkonný výbor (36 členů). Stálé členy CFR vybírá dvakrát ročně její představenstvo, jež se skládá z 36 členů. Kromě toho CFR každoročně vybírá určitý počet nových členů ve věku 30 – 36 let na pětiletá období (Membership, 2013). Přes tyto odlišnosti ovšem mají spolky společné např. to, že každý působí určitým vlivem prostřednictvím svých členů/účastníků na společnost nebo, že je pro setkání těchto spolků určitým způsobem charakteristické utajení.

Elitní spolky IV.

Elitní spolky III.  

Elitní spolky II.  

Elitní spolky I.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře