Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Zveřejnění Boží anathemy – Božího prokletí – vyloučení z Kristovy církve biskupa Tomáše Holuba

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=49933  https://na-pousti.wistia.com/medias/28mzjngiel

https://bcp-video.org/cz/vylouceni-holuba/  https://rumble.com/v2ekbam-vylouen-holuba.html

cos.tv/videos/play/43286139104171008  bitchute.com/video/Hf94pLTkIDtR/

Začátkem postní doby vydal heretický biskup Holub tzv. pastýřský list s pokryteckým názvem: „Milosrdenství pro rozvedené“. Uveřejnil k tomu i podrobné směrnice. Jejich základ tvoří heretická exhortace Amoris laetitia. Hned po jejím vydání vystoupili s dubii čtyři kardinálové. Tato tzv. exhortace lžipapeže nejenže ruší Boží zákony, ale popírá i existenci objektivně platných morálních norem.

Obsahuje hereze, které ničí podstatu spasitelné víry. Následně proti tomuto heretickému dokumentu vystoupily desítky předních teologů a křesťanských autorit, kteří vydali analýzu pod  názvem  Vznesli na Františka požadavek rozlišit, co je v této exhortaci pravověrné a co heretické. Dodnes, a to už je osm let, žádná odpověď, žádné naslouchání, žádné rozlišování! Exhortace  je zjevně heretická!

  • bkp-zverejneni-bozi-anathemy-boziho-prokleti-vylouceni-z-kristovy-cirkve-biskupa-tomase-holuba

Dnes kopou církvi hrob mnozí ti, kteří se pokládají za apoštoly Kristovy. Apoštol Jan o nich říká: „Mnoho antikristů povstalo.“ (1J 2,18) Apoštol Pavel je nazývá „lžiapoštoly“ a „služebníky satanovy“ (srov. 2Kor 11). Patří k nim i Tomáš Holub.

Základní otázka zní: Je František Bergoglio, který okupuje nejvyšší úřad v církvi právoplatným papežem? Odpověď je naprosto jasná. Heretik, který se jako arcikacíř postavil proti Bohu, ruší Jeho přikázání a zavádí zločinné, antikristovské pseudoevangelium k oklamání duší, není řádným papežem. Stáhl na sebe mnohonásobnou Boží anathemu dle Gal 1,8-9 i exkomunikaci latae sententiae. Úřad dle dogmatické buly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio zastává jako okupant nezákonně. 

Další otázka zní: Dopadá trest za pseudoevangelium dle Gal 1,8 i na plzeňského biskupa Tomáše Holuba? Ano, dopadá. Holub zneužívá biskupskou autoritu a převádí do života věřících heretický dokument Amoris laetitia. Navíc v plné vnitřní jednotě s arcikacířem Františkem Bergogliem prosazuje legalizaci LGBTQ v církvi. Přitom termín „Q“ zahrnuje i sexuální vraždy. Na Ukrajině jistý muž s Q-orientací podřezal více než 50 ženám hrdlo. Tyto a jiné zločiny, skryté za písmenem Q, mají být církevně legalizovány! To je satanizace církve! Nic na tomto faktu nemění ani Holubovy vznešené a úlisné fráze a výroky.  

Hereze arcikacíře Františka v exhortaci Amoris laetitia Holub opěvuje jako vrchol jeho tzv. vnímavosti pro Boží vedení. Holub lživě tvrdí, že Amoris laetitia je prý součástí učitelského úřadu církve. Nikdy součástí učitelského úřadu církve nebyl a nemůže být dokument, který diametrálně protiřečí jak Písmu, tak i Tradici.

Citace Holuba: „Milé sestry a bratři, raduji se, že díky vnímavosti pro Boží vedení učinil papež František tuto konkrétní péči o rozvedené součástí řádného učitelského úřadu církve.“

Holub krutě oklamává věřící a hazarduje s jejich spásou. Ptáme se, co je tou vnímavostí pro Boží vedení? Snad intronizace démona Pačamamy ve Vatikánu? Anebo Františkovo zasvěcení se démonům a satanu v Kanadě pod vedením čaroděje? To není vnímavost pro Boží vedení, to je vnímavost pro vedení duchem lži a smrti. V závislosti na tomto vedení Holub prosazuje i svátosti pro rozvedené. Vtahuje tím pod odsouzení všechny, kdo se jím nechají oklamat.

V otázce eucharistie Boží slovo říká: „Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije.“ (1Kor 11,29-30) Bůh skrze proroka Izaiáše před takovými svůdci, jako je Bergoglio a Holub, varuje: „Vůdcové tohoto lidu se stali svůdci a ti, kdo se jimi dají vést, jsou ztraceni.“ (Iz 9,15) 

Co se týče tzv. rozlišování, kterým Bergoglio v exhortaci vyřadil Boží přikázání, podívejme se, jak rozlišuje on a jak rozlišuje apoštol Pavel. Bergoglio si rozlišil jako Boží vedení to, že se nechal zasvětit satanu a démonům pod vedením šamana pískajícího na kost z divokého krocana. Naproti tomu svatý Pavel, když se setkal s podobným šamanem na Kypru, měl zcela jinou vnímavost pro Boží vedení. Hned šamana usvědčil: „Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně?“ (Sk 13,10) Tato slova plně platí nejen pro šamana, ale ještě ve větší míře pro současného lžipapeže a rovněž pro odpadlíka Tomáše Holuba. Oba zradili Krista i Jeho evangelium a oba dva jsou služebníci ďáblovi. Toto je správné rozlišení v duchu apoštola Pavla.

Dalším vrcholem Holubovy demagogie a manipulace, kterou vede duše na širokou cestu do záhuby, je, že tuto cestu zkázy nazývá šíře Boží lásky:

Citace Holuba: „A modlím se, aby se i v naší diecézi tato znovuobjevená šíře Boží lásky a Božího milosrdenství stala pro každého z nás důvodem k duchovní radosti a k hluboké vděčnosti.“

Holub popírá hřích, oklamává lidi, odvádí je od Boha a cesty spásy, a toto má prý být důvodem k duchovní radosti a hluboké vděčnosti. Dělá si z upřímných kněží a věřících blázny a vysmívá se jim do očí. Manipuluje s pojmem Boží milosrdenství, ale zamlčí, že podmínkou Božího milosrdenství je pravdivé pokání. Věřící žena, kterou Holubovy výroky zmátly, napsala: „Mám dotaz, jak si mám vysvětlit ‚papežova‘ slova o sv. přijímání? Jsem rozvedená a žiji s jiným mužem. Kdybych chodila ke svatému přijímání, byla by to přece svatokrádež. V pastýřském listu biskupa Holuba a jeho směrnicích se uvádí, že odteďka už je to možné. Ale já se bojím, že bych spáchala hřích. Prosím o radu.“

Tato věřící žena hřích nazývá hříchem a svatokrádež svatokrádeží. Kdežto Holub má hřích i svatokrádež za nic.

Bergoglio i Holub tragicky oklamávají věřící a systematicky je zapojují do procesu odpadu od Boha. K takovým falešným apoštolům, kteří se dokonce odvolávají, že v Ježíšově jménu konali divy a zázraky, Ježíš jasně říká: „Odejděte ode mne pachatelé nepravosti. Neznám vás.“ (Lk 13,27)

Co říká apoštol Jan k otázce, zda je třeba se za zatvrzelé kacíře, jako je Bergoglio a Holub modlit? Apoštol Jan upozorňuje: Je hřích, který je k smrtio takovém neříkám, abyste za něj prosili.“ (1J 5,16) Hřích ke smrti je hřích proti Duchu svatému.

Kněží budou ale nuceni, přestože na sebe Holub stáhl prokletí, i nadále zmiňovat jeho jméno v liturgii. Jak se v té chvíli mají věřící oddělit od prokletí, které přechází na ty, kdo jsou s Holubem v jednotě? Ať potichu vysloví: „Anathema!“ tím se sjednotí dle Gal 1,8 s Božím postojem a budou před prokletím ochráněni.

Jaké důsledky pro biskupa Tomáše Holuba má Boží anathema, tedy prokletí, které na sebe stáhl? Nepatří už do Těla Kristova – církve. Vyloučil se. On ale úřad dobrovolně neopustí. Věřící ho nesmí brát jako pravověrného biskupa. Musí si být vědomi, že je náboženským podvodníkem s duchem apoštola Jidáše. Jeho úlisné pastýřské listy a jiné směrnice jsou neplatné a škodlivé. Biskup Holub není apoštolem Kristovým, ale apoštolem antikrista. Svoji apostazi veřejně prezentoval rušením Božích zákonů a propagací amorální sodomie. Skrze Holubovo tzv. požehnání Bůh nežehná, ale působí duch lži a smrti. Z Holuba přechází prokletí na ty, kteří se mu vnitřně podřizují a poslouchají ho. Kněží a věřící, kterým jde o spásu duše, musí proto vědět, že biskup Holub je pod Boží anathemou dle listu Galaťanům 1,8-9.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

19. 3. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře