Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Čeští biskupové emerité odmítají synodální cestu  i setkání v Praze z důvodu sebezničení církve

video: bcp-video.org/cz/emerite-odmitaji/

Vážení čeští emeritní biskupové, kardinále Jaroslave Dominiku, biskupe Františku, biskupe Karle, biskupe Josefe, biskupe Vojtěchu,

známe se ještě z litoměřického semináře. Zde jsme měli pravověrnou katolickou dogmatiku i morálku. Během své kněžské a biskupské služby žádný z vás nehlásal bludy protivící se učení Písma svatého a Tradici.

 

  • cesti-biskupove-emerite-odmitaji-synodalni-cestu-i-setkani-v-praze-z-duvodu-sebezniceni-cirkve
  • cesti-biskupove-emerite-odmitaji-synodalni-cestu-i-setkani-v-praze-z-duvodu-sebezniceni-cirkve

Ve dnech 5.‒12. 2. 2023 předseda ČBK Jan Graubner zorganizoval v Praze tzv. kontinentální setkání synodální cesty. Její obsah se snažil zašifrovat frázemi o těch, co jsou na okraji (tedy osoby LGBTQ), a o těch, co jsou uvnitř (věřící). Synodální cesta totiž postupně prosazuje legalizaci amorálnosti a zločinnosti LGBTQ v církvi. Projev papeže apostaty Františka 24. 1. 2023 do světových médií prozradil, že biskupové musí projít tzv. konverzí. Tedy musí zradit tradiční a spasitelné učení církve a konvertovat na vítače LGBTQ.

V Praze na setkání koncelebroval a pronesl projev biskup Bätzing, propagátor německé synodální LGBTQ cesty. Kardinál Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, jeho apostatickou cestu i projev v Praze jednoznačně odsoudil. Naproti tomu předseda ČBK, jako hlavní organizátor a hostitel, nejenže neodmítl Bätzingovu účast v Praze, ale svou jednotou s ním prozradil, že prosazuje téhož ducha a tentýž program.

J. Graubner, svou mimořádnou aktivitou v prosazování této sebevražedné cesty církve, na sebe stáhl nejtěžší církevní a Boží trest – anathemu dle Gal 1,8-9, tedy vyloučení z církve. To, že trest nerespektuje, na realitě nic nemění. Je však třeba, abyste realitu respektovali vy, čeští biskupové spolu s kněžími a věřícími, a tak mu pomohli k pokání a spáse.

Tentýž sebevražedný program prosazuje především neplatný papež František Bergoglio. Dnes už proto musí být každému jasné, že není řádným papežem. On jen okupuje a zneužívá papežství šlapáním po církevních a Božích přikázáních a zákonech.

Katolíci Čech a Moravy čekají na jasné slovo, shodné s Písmem svatým a Tradicí, v otázce církevní legalizace LGBTQ.

Z historie víme, že arcibiskup sv. Eustatius byl hlavou sněmu v Niceji (325). Patřil mezi první, kteří se postavili proti bludům Ária. Ve svých kázáních volal: „Všechno zlo, které postihlo církev kvůli Áriovi, není vinou jen samotného Ária a jeho stoupenců. Bůh to dopustil v první řadě proto, že křesťané se stali lhostejní a vlažní.“

I dnes Bůh dopustil stav, v němž se nachází církev, proto, že se křesťané stali lhostejnými a vlažnými. A navíc dnes i proto, že čeští biskupové mlčí k tzv. kontinentálnímu setkání v Praze, které skrytě prosazuje legalizaci nejhrubších amorálností LGBTQ. Každý biskup Česka je povinen tuto sebevražednou cestu církve, která se nazývá synodální, radikálně odsoudit. Musí se od ní veřejně distancovat a v biskupské autoritě varovat Boží lid před touto duchovní sebevraždou.  

Když v roce 1917 vypukla v Rusku revoluce prosazující ateismus, skupina fanatických revolucionářů vtrhla do kláštera a všichni mniši byli vyvedeni ven. Dostali ultimátum: buď se zřeknou křesťanské víry, anebo je čeká smrt. Tito mniši, podobně jako čeští biskupové, nebyli zlí, byli jen vlažní. V této rozhodné chvíli, kdy museli dát odpověď, vystoupil představený, obrátil se na mnichy a řekl: „Nuže bratři, na co čekáme? Žili jsme si tu jako svině, aspoň zemřeme jako křesťané.“ Ještě ten den všichni položili své životy jako mučedníci za Krista.

Vážení biskupové, dokázal by někdo z vás takto chlapsky a sebekriticky reagovat? Pokud ne, může tedy někdo z vás svědčit, že jde horlivě proti proudu světa a vždy hájí Boží zákony i za cenu pronásledování? Může říct, že se nebojí ani dehonestace své osoby mainstreamovými médii či bergogliánskou sektou, legalizující amorálnost? Kdo může po příkladu bývalého nuncia v USA, C. M. Vigana říct, že se bojí Boha, myslí na poslední soud, a proto radikálně vystupuje proti zneužité církevní autoritě a proti herezím i amorálnosti v církvi? Kdo z vás má tolik odvahy jako bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál G. Müller, který tvrdě odsoudil německou synodální cestu a rovněž i pražské synodální setkání?

Každý z vás nese zodpovědnost za církev i český národ. Pokud si sebekriticky uvědomujete, podobně jako ti mniši, svůj bezkonfliktní život, pak se aspoň teď nechejte vyprovokovat pražským spiknutím, abyste i vy jednou umírali jako křesťané, a ne jako zrádci Krista. Co říká Ježíš o vlažných pastýřích církve? „Vyvrhnu tě ze svých úst.“ (Zj 3,16) Vy jste dnes povinni se postavit za Krista a Boží zákony proti církevní legalizaci amorálnosti LGBTQ. Místo toho stále ještě tvoříte s předsedou ČBK Graubnerem jednotu v utajované legalizaci LGBTQ. Tím jste ve vzpouře proti Bohu a stahujete prokletí na sebe, církev i národ.

Bůh mluví skrze proroka Ezechiela k duchovním pastýřům, dnes k vám, biskupům: „Lidský synu, ustanovil jsem tě strážcem izraelského domu... Řeknu-li o svévolníkovi ‚zemřeš‘ a ty bys nepromluvil a svévolníka bys nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k zodpovědnosti tebe.“ (Ez 3,17-18)

Vážení bratři v Kristu, emeritní biskupové, vy máte promluvit! Vy se nemáte, kromě Boha, čeho bát. Nemáte výmluvu, že diplomacií či mlčením něco zachráníte. To je sebeklam a hrubá lež. Vy jste nyní povinni hájit pravdy víry a morálky proti sebevražednému proudu, který prosazuje neplatný papež František, a tím je jeho synodální LGBTQ cesta. Víte už přece, že v Praze byla v rozporu se základními pravdami víry a morálky tato sebevražedná cesta potvrzena. Nové sodomistické antievangelium se stalo precedentem pro celou církev.

To je zločin! Nebuďte němými psy, otevřete ústa a nazvěte nemorálnost hříchem a herezi herezí! Nazvěte duchovní jed jedem! Nemlčte! Brzy budete stát před Božím soudem, nehazardujte se spásou své duše. Vás, biskupové emerité, nemůže už sesadit z úřadu ani neplatný papež, ani anathematizovaný předseda ČBK, Graubner. Chcete mít slavný pohřeb za to, že zůstanete v jednotě s neplatným papežem a propagátorem LGBTQ J. Graubnerem? Kde se ale po takovém slavném pohřbu octne vaše duše? V nebi, anebo v pekle? Probuďte se do Božího světla! Jinak vám budoucí generace pravdivě napíše na hrob:

„Zde leží biskup, který zradil Krista a evangelium v naději,
že mu Bergogliova sekta vystrojí slavný pohřeb.“

Anebo bude na vašem hrobu jiný nápis?

„Zde leží biskup, který se odvážně postavil za Krista a evangelium
a byl za to, ač vyloučen z Bergogliovy sekty, přijat do Boží slávy.
R.I.P.“

Drazí spolubratři v Kristu a bývalí konseminaristé,
co se týče Jana Graubnera, známe ho více než 50 let. Vy i já ale už teď, po pražském sabatu, jasně víme, kdo Jan Graubner je. Také víme, kdo za ním stojí a co sleduje.  

On tvrdě, cílevědomě, jako diktátor bez svědomí prosazuje legalizaci LGBTQ do církve. To je program synodální cesty. Vy ale z důvodu své vlastní spásy i záchrany církve v Čechách a na Moravě jste před Bohem povinni se proti němu a programu tzv. synodální cesty radikálně postavit.

Koncept pastýřského listu:

Drazí kněží a věřící Čech a Moravy,
my, biskupové emerité, se na vás obracíme po tragické události v Praze ve dnech 5.‒12. 2. 2023. Bylo dáno velké pohoršení nejen pravdivým katolíkům ČR, ale i celé Evropě a katolickému světu. Šlo o propagaci sebevražedného programu zvaného synodální cesta, která popírá spasitelné učení církve. Utajovaným cílem, o kterém veřejně mluví zatím jen neplatný papež František a několik jeho nejbližších stoupenců, je prosazení legalizace amorálnosti LGBTQ v církvi. Církev jako sloup pravdy je povinna nazývat herezi herezí a nemorálnost hříchem. Proto my, biskupové, tímto veřejně odsuzujeme synodální cestu, povzbuzeni jasným slovem kardinála Müllera, který v souvislosti s ní mluví o sebevraždě církve. Vyzýváme všechny pravověrné katolíky, kterým záleží na spáse své nesmrtelné duše, aby se radikálně oddělili od autogenocidní synodální cesty. Kéž každý zůstane na spasitelné cestě, kterou nám vytyčil sám náš Spasitel Ježíš Kristus. On je Cesta, a není žádné jiné, která vede ke spáse (Sk 4,12).

V Kristu
Kardinál Dominik Duka (80)
Biskup Karel Herbst (80)
Biskup František Radkovský (84)  
Biskup Josef Hrdlička (81)
Biskup Vojtěch Cikrle (77)

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře