Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Posvätná rastlina - Dar bohov

Existuje množstvo ciest, po ktorej sa človek, či celé ľudstvo môže vydať. Ciest počas ktorých bude vždy hlavnou prioritou získavanie energie potrebnej na uspokojovanie fyzických a duševných potrieb jednotlivca a snaha o šťastný a spokojný život. Naša krajina ponúka niekoľko ciest, po ktorých sa môžeme vydať a predurčiť si tak spôsob získavania energie, ktorou uspokojíme životné potreby obyvateľstva. Vybraná cesta je zrkadlom toho, ako využívame a hospodárime s prírodnými zdrojmi, akým spôsobom si zaobstarávame potravu a aké kultúrne hodnoty a tradície ctíme. Jej obrazom je prispôsobená okolitá krajina a duchovné hodnoty i tradície našej kultúry.

  • posv-tna-rastlina-dar-bohov

Jedna z najstarších ciest, ktorej význam a zmysel bol veľmi dobre známy, a ktorou sa už pred 12 tisíc rokmi vydali takmer všetky veľké národy Zeme, bola cesta založená na získavaní energie zo zelených zdrojov. Dnes je čas na jej novo zrodenie, aby sa ako zelená cesta stala hlavnou záchranou z hospodárskej krízy, priniesla pracovné príležitosti a navrátila ľuďom zdravie, šťastie, spokojný i bezstarostný život, v súlade s prírodou, a tak našu krajinu posunula k trvalej udržateľnosti a rozvoju.

A čo vlastne trvalo udržateľný rozvoj a spôsob života znamená? Je to spôsob akým organizujeme, využívame, či pretvárame svoje okolie? Či spôsob, ako šetrne a efektívne dokážeme hospodáriť s prírodnými zdrojmi, tak aby sme uspokojili životné potreby a dopriali tú možnosť aj budúcim generáciám? Alebo jeho podstata spočíva v trvale udržateľnom spôsobe získavania energie obnoviteľným spôsobom? V každej z historických dôb sme sa snažili o jediný cieľ, a to získať dostatok energie k životu zo zdrojov, ktoré nám poskytovala príroda. Od lovcov a zberačov, cez poľnohospodárov, až po urbanistov sme len menili spôsob a mieru, akou sme dokázali využiť na Zemi dostupnú energiu. V súčasnosti v najväčšej miere využívame energiu Slnka, uskladnenú v podobe fosílnych palív.

Ako dlho to bude ešte možné? Odhady hovoria, že ropa pri súčasnom objeme ťažby vydrží ešte 40 rokov. A čo bude potom? Začneme páliť ostávajúce uhlie a zemný plyn? Aká ešte dlhá je cesta, ktorou sme sa vybrali, keď sme si vedome zvoli takýto spôsob získavania energie? Môžeme vďaka inteligencie dosiahnuť takú vyspelosť v získavaní energie, že cesta ktorou sa vydáme bude dlhšia ako tá, po ktorej kráčame v súčasnosti? Jednu takú cestu nám bez zmien dláždia fotosyntetizujúce organizmy už miliardy rokov. Ich schopnosť premieňať svetelnú energiu na energiu chemickú a ďalej na zdroj energie a hmotu, pre seba a ostatné organizmy a ich schopnosť dodávať kyslík i spotrebovávať z atmosféry oxid uhličitý je spôsob, ktorý ak dokážeme využiť dosiahneme trvalo udržateľný rozvoj a vývoj života v našej krajine.

Ale existuje zelená rastlina, ktorá by dokázala nahradiť fosílne palivá, ozdraviť ovzdušie i zabezpečiť rovnováhu plynov v atmosfére a v neposlednom rade byť prínosná pre ekológiu planéty, uplatniť sa v energetike, stavebníctve, strojárstve, potravinárstve, chemickom, papierenskom, farmaceutickom a v rôznych ďalších priemyselných odvetviach? Existuje! V našej reči sa nazýva Konopa siata. Zelená rastlina, ktorá bola prvou človekom pestovanou poľnohospodárskou plodinou. Pre staroveké národy znamenala dar od bohov, so statusom „posvätná rastlina“. Dnes môže stáť v našej krajine pri zrode konopárskeho priemyslu, ktorého brány sa v Slovenskej republike otvorili dňa 11. 2. 2009, kedy NRSR schválila novelu Zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Touto legislatívnou sa vytvorili po dvadsiatich rokoch podmienky, pre opätovné veľkoplošné pestovanie Konopy siatej a pre znovuobjavenie jej jedinečných vlastností a širokého spektra využitia. V našej krajine máme vynikajúce pôdy a klimatické podmienky na pestovanie tejto rastliny.

A v čom je vlastne Konopa siata taká výnimočná? Tak napríklad výskumy anglických vedcov hovoria, že je z nej možné vyrobiť viac ako 25.000 výrobkov a v podstate všetko čo je možné vyrobiť z ropy, je možné vyrobiť aj z Konopy siatej. Vieme si vôbec predstaviť tie možnosti? Pravdou je, že z Konopy siatej dokážeme postaviť dom, natankovať auto, vyrobiť papier, pevné palivo, odev, plast, lepidlo, farbu, lak, mydlo, kozmetiku, lieky, olej, chlieb, atď. A to všetko biologicky rozložiteľné a šetrné k životu. Slovensko je malá krajina, bez energetických zdrojov, ale s dostatkom kvalitnej pôdy a pracovnej sily. Len v oblasti Juhoslovenskej kotliny, sú rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorých by sa mohli týčiť štvormetrové rastliny Konopy siatej. Ich spracovanie by dalo prácu mnohým ľuďom a výnosy z predaja konopných produktov, by pozdvihli ekonomiku a priniesli nové príležitosti pre malých a stredných podnikateľov. Využitím len zlomku možností, ktorými Konopa siata disponuje, je možné dosiahnuť, že naša krajina, sa vďaka prírodnému a sociálnemu potenciálu môže stať jedným z najvyspelejších štátom v srdci Európy.

Ale ako dosiahnuť, aby naši poľnohospodári veľkoplošne pestovali Konopu siatu? Jednoznačne by bola potrebná osveta a následná zmena postoja ľudí k rastline, ale aj odvaha a vôľa chcieť zmeniť veci k lepšiemu. Nakoniec by stačilo pripraviť pôdu, zabezpečiť stroje, zariadenia, priestory, zasiať osivo a novovytvorenú hmotu spracovať a premeniť na produkty, či energiu. Svojím konaním a celkovým prístupom k získavaniu energie, v štýle „vykopať a spáliť“ v prípade ropy, zemného plynu, či uhlia, alebo v štýle „ťažba – spracovanie – výroba – spotreba – odpad“ v prípade výrobkov každodennej spotreby spôsobujeme, že výsledkom je len ohraničená čiara, ktorej konečné štádium predstavuje na jednej strane všetky vykopané zdroje a na druhej strane dym a haldy odpadu.

Je možné, aby pestovanie Konopy siatej nahradilo začiatočnú fázu ťažby zdrojov a konečnú fázu odpadov? A ak áno zaistí, aj rovnováhu vo výmene látok a energií? Určite áno! Zoberme si plastové vrecko a palivo z nej získané. Vrecko je rovnako, ako každý plast vyrobený z Konopy siatej, biologicky rozložiteľný a v pôde mu trvá len pár dní, než sa celkom vytratí. Palivo, akákoľvek jeho forma získaná z Konopy siatej, pri horení vytvára oxid uhličitý, ale tento oxid rastlina pri svojom raste znovu spotrebúva, čím v atmosfére opäť vyrovnáva hladinu kyslíka a uhlíka. V jednoduchosti dva veľké problémy súčasnosti, ako je nadmerná produkcia CO2, a neschopnosť navrátiť späť prírode, to množstvo vyprodukovaného odpadu, dokáže pre nás vyriešiť Konopa siata. Rastlinka, vďaka ktorej sme schopní zabezpečiť prirodzenú rovnováhu vo výmene látok a energií v prírode a dosiahnuť tak trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života v našej krajine. Možnosti k dosiahnutiu tohto cieľa máme a je len na nás ako s nimi naložíme.

Mjz

zdroj:http://www.cez-okno.net/clanok/alternativne-zdroje-energie/dar-bohov-posvatna-rastlina

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře