Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (41)

41. FÁZOVÝ PŘECHOD

V tomto bodě se hodí analogie převzatá z kvantové fyziky - koncept nazývaný fázový přechod.

Když vezmeme nádobu s héliem a zchladíme ji na absolutní nulu, hélium začne vřít a velmi divoce reagovat. Chaos a neuspořádanost vzrůstají přesto, že se některé molekuly začnou koherentně uspořádávat. V bodě, kdy se pouze jedno procento - nikoliv devětadevadesát procent, ale jediné procento - molekul v nádobě stane koherentně uspořádané, celé to pole, všechny molekuly dosáhnou stavu koherence, kterému se vlastně říká superfluidita.

  • utajovana-pravda-zapovezene-poznani-41

 

Hélium pak na sebe nabírá jednu z magických vlastností; chová se velmi odlišně a celé pole molekul je koherentní. Ovšem těsně před tím okamžikem výjimečné koherence existuje bod, kdy je vše v tom největším chaosu a divoké neuspořádanosti.

A my žijeme právě v momentu fázového přechodu v historii lidské rasy. Vše se stává zdánlivě více chaotické a je v nepořádku. Nicméně musíme vidět ty ostrovy koherence, které se vyvíjejí. Musíme se stát těmi ostrovy koherence a vizí. A když bude takových lidí dost, uskuteční se fázový přechod a dojde k rychlé transformaci pole lidské společnosti.

Jak tedy bude naše šťastná budoucnost vypadat? Naštěstí nám Architekt zanechal krásný plán, který je skrytý v nitru každého z nás, a pokud se rozhodneme na něj upřít zrak, můžeme jej vidět.

Musíme se naučit být zřeci, poněvadž do jaké míry dokážeme zřít a chápat, do takové míry se staneme vehikulem pro manifestaci a realizace té vize.

Lidé stále zůstanou lidmi, ale excesy násilí a válek ustanou. Velké války a obrovské těžkosti a problémy se stanou věcí minulosti. Zpočátku tu zavládne perioda křehkého míru - někteří vzteklí psi budou muset být pevně připoutáni k řetězu. Politickému míru bude předcházet široké rozšíření stavů vyššího vědomí a osvícení mezi většinou obyvatelstva. V poslední instanci je jedinou cestou, jak zajistit takové chování, které by neškodilo druhým, osvícení. Z toho důvodu kráčí mír a osvícení ruku v ruce.

V prvních desetiletích po fázi přechodu bude civilizace na Zemi reformována, přestavěna a transformována kolem mírových, nenásilných snah a cílů. Ponižující děsivá chudoba a choroby nejsou tím správným prostředím, ve kterém by značné množství lidí mohlo růst a stávat se osvícenými.

Jakmile dojde k obnově civilizace pomocí nových technologií, což potrvá zhruba sto let, zavládne zde na Zemi trvalý mír a vzrůstající blahobyt. Když tyto technologie budou využívány k mírovým účelům, každý národ a všichni lidé na Zemi budou přísahat, že už v zárodku rozdrtí všechny snahy o jejich přeměnu na zbraně. Uvidíme takový rozkvět lidstva, jaký nemá obdobu.

Každá vesnice a každá komunita budou mít prostředky k produkci čisté energie, která bude neomezená. Pomocí ní se bude vyrábět, čistit voda, transportovat, pěstovat organické přírodní jídlo atd.

Představte si: Můžeme být kdekoliv na světě a mít vše, co potřebujeme, a to s minimálními náklady. Bez nákladů na energii budeme moci mít veškeré světlo a požadovanou teplotu v jakémkoliv klimatu a pěstovat jakýkoliv potřebný druh poživatin v počítačem řízených, zautomatizovaných podmínkách. Tyto technologie existují již dnes. Pro všechny zde bude hojnost jídla nejvyšší kvality, a to bez petrochemie, umělých hnojiv a pesticidů. Když se podíváme na dnešní produkci jídla, vidíme, že jak samotná výroba, tak transport jsou spojeny s ohromným petrochemickým procesem. Takže klíčem je volná energie.

Země, která je ze dvou třetin pokryta vodou, má spoustu této životodárné tekutiny. Pouze je třeba ji zbavit soli. To však nejde provést, pokud nemáme energetický systém, který to dokáže. Pokud bude hojnost volné energie, nebude to žádný problém.

Bude hojnost výroby, čisté a velmi laciné. Největší procento z celkových nákladů na výrobu čehokoliv připadá na energii, která se vkládá do získávání surového materiálu, jeho transportu, zpracování, balení a rozvoz k zákazníků. Je to hlavně o energii. Co se stane, když se položka za energii bude blížit k nule? Nastane zcela nový svět hojnosti bez znečišťování životního prostředí. Nastane doba udržitelné civilizace existující v harmonii s přírodou.

Díky těmto pokročilým technologiím se pracovní týden smrskne na nějakých 15-25 hodin, většinou podle vlastní volby. Zbytek času lidé stráví tvůrčí činností, rekreací, učením a dalšími pozitivními činnostmi.

Ekonomie transformačního efektu těchto technologií bude taková, že nebude potřeba strávit v práci 40-60 hodin týdne. Kdyby v tom někdo chtěl pokračovat, bylo by to vlastně společensky škodlivé. Lidé pak budou schopni objevit vlastní dharmu, volání své duše, aby tak mohli přispět tím, co souzní s jejich vrozenými dovednostmi a talentem od Boha, a nikoliv tím, co se blíží potřebě diktované nutností přežít.

Z těchto důvodů bude umožněn vznik civilizace, ve které budou lidé moci usilovat o vyšší stavy vědomí a osvícení.

Éra velkých metropolí a městských konglomerací skončí. Země bude planetou vesnic. Proč?

Pokud se lidé dostanou z Arizony do Paříže během tří či čtyř minut, nebude potřeba se mačkat v těch přelidněných rozlezlých městech. Někteří lidé budou raději žít ve větších komunitách, ale zcela zanikne ekonomická potřeba velkých metropolí. Transport bude velmi rychlý a efektivní. Bude se odehrávat nad zemí pomocí UFO technologií.

Takové cestování nad zemí pomocí antigravitačních systémů nám umožní zalidnit i ty nejodlehlejší končiny zeměkoule, aniž by to mělo velký dopad na okolní prostředí.

V jednom lucidním snu jsem viděl, že v nynější zeměpisné šířce Chicaga budou subtropy s palmami. Tam, kde je dnes Arktida a Kanada, bude velmi příjemné a pro život vhodné klima.

Celkové klima Země bude mnohem teplejší. Nezapomínejme však, že bude muset dojít k velkým globálním geofyzikálním změnám.

Technologie na volnou energii umožní stoprocentní recyklaci všeho, včetně vody. Voda bude moci být sváděna do nádrží a recyklována, nikoliv znehodnocena a vylita do řek, moří či do země. Nyní mluvím o technologiích, které existují, nikoliv o něčem, co musí být vynalezeno.

Vzpomínám si, že Archibald McLeish říkal již v sedmdesátých letech, že máme všechny technologie, které mohou srazit na nulu veškeré znečištění vznikající při výrobě. Nicméně množství energie potřebné k takovéto eliminaci znečištění by bylo záhy ztrátové díky tomu, že na výrobu elektřiny používáme fosilní paliva.

Nyní mluvím o prvních dekádách první stovky či prvních stovkách let. Když se podívám ještě dál, vědy, o kterých jsem mluvil v souvislosti s kosmologií, umožní zhmotnění každé věci, každé komodity z vesmírné látky kolem nás.

Taková technologie již existuje. Takže jaký materiál by to musel být, aby nebyl k sehnání? Žádný. A to je to velké poselství. Nebude existovat žádný materiál, který nebude k máni. Za těchto okolností budou lidské podmínky vzkvétat. Od stavu potřeby a strachu ke klidu a snahám o vyšší duchovní cíle.

Také naše příbytky projdou velkou změnou. Když uvážíme, že budeme mít antigravitační možnosti, budeme stavět takovým způsobem, jakým byly budovány pyramidy. Budeme moci budovat stavby z jakýchkoliv materiálů, které jsou k Zemi nejšetrnější. Díky těmto technologiím nebude potřeba použít mnoho dnes běžných chemikálií. Díky tomu, že topení a chlazení budou takřka zadarmo, nebudeme potřebovat stavební prvky, které jsou chemicky toxické a jsou pospojovány způsobem, který škodí zdraví.

Bydlení bude mnohem méně nákladné a stavební prostředky se díky novým technologiím radikálně změní. Velmi odlišná bude i architektura nových budov. První věc, kterou chci udělat ihned, jakmile získáme funkční zařízení na volnou energii, je postavit ukázkový dům v poušti v arizonských horách poblíž Crestone. V zimě je zde minus třicet stupňů Celsia a během žhavého léta teplota stoupá až k třiceti nad nulou.

Když se podíváme na lidi dávných dob, vidíme, že žili společně ve vesnicích, kdy jeden dům byl blízko druhého. Okolní plochy si ponechali na zemědělství, rekreaci nebo prostě v původním stavu divoké přírody. Lidé, poněvadž jsou společenští tvorové, budou žít v takovýchto vesnicích i v budoucnu, a to způsobem, který bude zcela soběstačný díky moderním technologiím.

Nyní žijeme způsobem, který připomíná rakovinnou metastá- zu: městské konglomerace s ošklivě rozlehlými vilovými čtvrtěmi a uměle dostavovanými předměstími. Vzato z psychologického hlediska, lidé jsou mnohem šťastnější, když žijí v intenzivnějším vesnickém osídlení, kde mají sousedy a přátele a mohou chodit či jezdit na kole nakupovat a navštěvovat přátele.

V současné době srovnáváme se zemí všechnu přírodní krásu, překrýváme ji asfaltem a děláme z ní nákupní střediska, vilové čtvrtě a předměstí. V současné době musíme stavět domy tak, abychom do nich mohli nainstalovat všechny elektrické dráty. Nicméně budoucí výstavba bude taková, že vše, co bude potřebovat energii, bude mít v sobě zabudovaný zdroj volné energie. Odpadne potřeba rozvádět do domů a po domě elektrické dráty. Vše bude bezdrátové.

Tím pádem se náklady na stavbu a její složitost značně zredukují. Konstrukce bude jednodušší, čistší a z přírodních materiálů, a tudíž levnější a krásnější.

Takový způsobem přestavíme Zemi, pomohou nám nové technologie a tyto poznatky. Na takových základech vznikne civilizace míru a hojnosti, ve které budou lidé svobodní a volní, aby mohli usilovat o osvícenější činnosti. Ekonomický řád bude zcela zméněn. Totéž bude platit o průmyslové struktuře a výrobě. Až proběhnou všechny tyto změny, bude existovat jediná centrální měna. Přestože budou existovat státní hranice, jejich důležitost bude čím dál více zanedbatelná.

Co se týče medicíny, většina problémů, se kterými dnes zápolíme, je spojena se životním stylem. To, jak jíme, žijeme a cvičíme, ovlivňuje přinejmenším devadesát procent našeho zdraví. Genetika je důležitá, nicméně i když přihlédneme k tomuto parametru, rozhodující je to, jak žijeme.

Poněvadž máme fyzické tělo, vždy bude docházet k nějakým potížím. Mohou vyplynout z genetiky, z nehody či ze špatné stravy. Pokročilé elektromagnetické technologie mohou být předělány do sofistikovaných léčících a diagnostických přístrojů.

V utajených projektech již existují technologie, které lidem umožní kompletní regeneraci končetiny nebo zranění páteře. To existuje již nyní! Pokud by se dostaly na veřejnost, došlo by též k odhalení tajemství systémů na volnou energii, protože obě tyto technologie fungují na stejném fyzikálním principu. Nicméně v budoucnosti, kdy bude tato nová fyzika známa, budeme mít i novou medicínu.

Choroby, které nyní pokládáme za nevyléčitelné - od rakoviny po AIDS či další infekční nemoci, dokonce i vážná poranění - budou léčitelná.

Nyní žijeme ve velmi zkorumpovaném světě, kde rozhodnutí, zda něco zveřejnit či ne, je součástí velkého systému mediálního byznysu. Má to jen velmi málo společného se zdravím - nebo pravdou. Je to o tom, zda bude mít stamilionová investice farmaceutické firmy adekvátní zisk či ne. Je to o penězích a zneužívání moci.

Vědecký způsob léčby bude mnohem více vyvinutý, než je teď, protože do něho přidáme poznatky o těch nových elektromagnetických systémech a vědách, kterou jsou nyní drženy v tajnosti.

Nyní vydáváme ve Spojených státech ohromné množství peněz na zdravotní systém, který je velmi neúčinný vůči mnoha nemocem a potížím, kterými lidé trpí. To se změní. V budoucnosti bude medicína současně jak více technologická, tak více holistická.

Z přirozeného genetického potenciálu lidí lze vyčíst, že délka lidského života je někde kolem 120 let. V budoucnu se budou lidé dožívat tohoto věku a těšit se dobrému zdraví i v 110, 115 či 120 letech.

Je čas se narodit, je čas žít a jet čas odejít a opustit tělo.

Není nutné žít navěky ve fyzickém těle. Život na Zemi je jedinečný - ale totéž platí o astrálních světech. Jakmile porozumíme kráse života po životě, budeme méně úzkostní ohledně odchodu z tohoto světa.

Myslím, že medicína se změní i v tomto ohledu. Ohromné množství peněz z našeho zdravotního pojištění je vydáváno na posledních šedesát dnů života, kdy často dochází k nehumán- ním věcem, které se snaží zabránit nevyhnutelnému. V budoucnosti bude kladen důraz na dobrý život a dobrou smrt - doma, v klidu, obklopen svými blízkými, a nikoliv přístroji.

Abychom poznali, kdy odejít a přesunout se jinam, je třeba jisté duchovní grácie a moudrosti. Věřím, že tato duchovní moudrost bude souběžná s lékařskými vědami. Tak optimalizujeme přirozenou délku života lidí, kteří se budou těšit vysoké kvalitě života i v pozdním věku.

V současnosti oddělujeme vědu a spiritualitu, zatímco skutečně dobrý lékař by měl být jak šikovný, tak velmi duchovně založený. Budeme mít lidi, kteří budou experty v lékařských vědách a zároveň budou duchovně probuzení a schopni lidem pomoci při jejich odchodu z tohoto světa v okamžicích, kdy je to nevyhnutelné.

Přechod z této materiální úrovně do světů světla a vědomí se bude velmi podobat tomu, co měla Shari. Je to nádherné. Každý člověk, který kráčí na druhou stranu, by měl mít duchovní asistenci, aby mohl vystoupat na tu nejvyšší možnou úroveň - podle svého vlastního stavu vědomí a životní stezky.

Čím více vzroste skutečná spiritualita, tím více se změní zoufalé lpění na posledních vteřinách života za cenu obrovského utrpení v mnohem klidnější přechod. Čím více jsme materialističtí a méně duchovní, tím více jsme neuroticky neschopni radovat se jak ze života, tak z jeho konce.

V budoucnu nám obecná hojnost umožní optimalizovat nejen medicínu a léčení, ale i vzdělávání každého dítěte. Naučíme se, jak skutečně vzdělávat, a to začne už v raném věku. Jisté meditační a spirituální techniky otevírají ohromný potenciál a lze je učit už ve věku od čtyř do šesti let.

Během času dojde k ohromnému nárůstu inteligenčního kvocientu, který nyní vůbec není na optimální úrovni. Chudoba a špatná výživa v rozvojovém světě zabraňují mentálnímu i tělesnému růstu takto postižených dětí. Když dojde k vymýcení chudoby - což bez těch nových technologií není možné - rozkvete i mysl těchto dětí.

V rozvinutém a rozvíjejícím se světě je mnoho chemikálií a toxických látek - těžkých kovů, olovnatých nátěrů, zamoření vzduchu atd. To bude též eliminováno.

Žijeme v době, kdy je patrně nejhorší situace, jaká kdy byla, co se týče integrity rodiny. Rozvodovost se pohybuje někde kolem padesáti procent. Většina dětí v některých minoritních skupinách vůbec nemá doma otce.

Podle mě je to vskutku spirituální problém. Myslím, že lidé začnou na rodinu pohlížet jinak: jako na trvalý závazek. (Někdo může říci, že v tomto ohledu mluvím velmi konzervativně. Není to však záležitost typu konzervativní versus liberální. Dívám se na to z duchovní perspektivy.)

Když se lidé rozhodnou přivést děti na svět, měl by to být trvalý závazek. Každé dítě by mělo být plánované a chtěné. Proto bychom měli mít všeobecně dostupné prostředky ke kontrole početí a páry by měly mít děti až tehdy, když jsou na to připravené z hlediska spirituální, materiální a sociální zodpovědnosti za péči o další lidskou duši. Myslím, že to se stane čím dál více obecně platnou hodnotou. Také si myslím, že bude čím dál běžnější, že budeme čím dál tolerantnější a přívětivější v případech, kdy takovéto fungování nebude možné, takže budeme čím dál více ochotni pomáhat lidem a jejich dětem v případě, když dojde k něčemu skutečně špatnému - když osiří nebo zůstanou opuštěni.

I když si nemyslím, že by rozvod byl zakázán, domnívám se, že bude velmi vzácný. Sobectví, které v těchto případech vstupuje do hry, se bude zmenšovat, protože sobectví je obvykle hnací silou těchto problémů. Lidé se zaměří na blaho, lásku a výchovu dětí.

 

Lidé se naučí najít si své partnery, se kterými utvoří zralý svazek, a pak přistoupí ke skutečnému závazku - manželství a dětem. Děti by měly mít rodiče a širší rodinu, kteří je podporují a zahrnují je láskou a potřebnou disciplínou. Na každé dítě musí být pohlíženo jako na posvátný závazek, který je třeba chránit, vyživovat a vést směrem k osvícení.

Nyní nemáme kulturu, která by to ctila - a už vůbec nemáme sociální a ekonomický řád, který by to umožňoval, stačí pohledět na šílenou chudobu a rozpad rodin.

Jakmile se jednou spojíme a přivedeme děti na svět, ať už to víme nebo ne (nebo ať se nám to líbí nebo ne), vytvoříme věčné pouto. Dokonce když odejdeme na onen svět, budeme se svou rodinou a budeme mít své děti nablízku, i vnuky a pravnuky. Existuje nepřerušená linie a ty individuální duše (jsou součástí stvoření) pokračují dál a dál, skrze všechny stavy evoluce a osvícení. Lidé budou čím dál více chápat, jak výjimečnou událostí je přivedení duše na tento svět; vytvoření vědomého života.

Jakmile tomu lidé porozumějí, pochopí též posvátný závazek, který z toho plyne, a budou trpělivě snášet obtíže života.

Jsem velkým obhájcem těch, kteří se veřejně hlásí k lesbičkám i gayům, i těch, kteří je tolerují, protože jsem si zcela jist, že je to přirozená varianta lidské existence, která je přítomna v okamžiku jejich zrodu. Ten typ masové úzkoprsosti, který se váže k pohlaví a sexualitě, patří do minulosti. Je to dávno pryč, pokud nepatříte k té nesmrtelné menšině, která věří, že katastrofu z 11. září mají na svědomí gayové, lesbičky a feministky! Morální otázky dnešní doby nemají s touto problematikou nic společného. Je to odvádění pozornosti od skutečných morálních otázek, které by nás měly zajímat. 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře